ระยอง-จัดสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด

ระยอง-จัดสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อสรุปผลการศึกษาโครงการ (การประชุมใหญ่ระดับจังหวัด) งานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงินและแนวทาง การลงทุนที่เหมาะสม

ตลอดจนการออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด และให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญแก่ รฟท.และบริษัทที่ปรึกษาฯ พร้อมด้วย  นายอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและการวิเคราะห์นโยบายองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และคณะเจ้าหน้าที่กองแผน อบจ.ระยองเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายธงเทพ สวัสดิกุล ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน


ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์จำกัด บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด บริษัท เอ็มเอชพีเอ็ม จำกัด และบริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด


ให้ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคมการเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด ซึ่งมีแนวเส้นทางโครงการที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ 11 อำเภอ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด ประกอบด้วย สถานีรถไฟ จำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีระยอง สถานีแกลง สถานีจันทบุรี และสถานีตราด และมีศูนย์ซ่อมบำรุงจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ซ่อมบำรุงจังหวัดระยอง มีระยะทางรวมประมาณ190กิโลเมตร โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 240 วัน ซึ่งแผนการดำเนินโครงการฯจะแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2571 รฟท.ใช้งบประมาณจ้างศึกษาวงเงินจำนวน 37 ล้านบาท ซึ่งการจัดประชุมในวันนี้


มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผลการศึกษาของโครงการในเส้นทางที่เหมาะสม และรูปแบบเบื้องต้นของการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ฯ
ภายในงานมีการฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับภาพรวมของโครงการรถไฟความเร็วสูงฯ/รูปแบบสถานี/องค์ประกอบและรูปแบบของโครงการฯ และการแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน
จากนั้นมีการนำเสนอข้อมูลโครงการฯ ดังนี้


1.ผลการศึกษาด้านวิศวกรรม
นำเสนอโดย: นายสาธิต มาลัยธรรมผู้จัดการโครงการฯ
2. ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
นำเสนอโดย: นางสาวจิตรลดา ดำรงสกิจผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
3. ผลการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน นำเสนอโดย: นายราชัย ชลสินธุ์สงครามชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
นายมนตรีฯ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน เกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนชาวจังหวัดระยอง และชาวภาคตะวันออก


หลังจบการนำเสนอโครงการฯ ได้มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากประชาชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โครงการฯ โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาประกอบผลการศึกษาโครงการเพื่อนำเสนอกับ รฟท.ต่อไป
ภายในงานมี ประธานหอการค้า จ.ระยอง/ สวัสดิการแรงงาน จ.ระยอง/รองผู้อำนวยการแขวงการทางหลวง ระยอง/รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง/ ปลัดเทศบาลนครระยอง/ ผู้นำชุมชนฯ/ผู้บริหารและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/พระภิกษุ/
ผู้แทนสถาบันการศึกษา/ผู้แทนสถานพยาบาล/ ผู้แทนภาคเอกชน/ ผู้แทนภาคประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมจำนวน 250 คน

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts