ระยอง-จัดประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

ระยอง-จัดประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565)

 

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฯ
นางสาว ประภาศรี พิษณุพงควิชชา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานฯ นายปิยะ ปิตุเตชะ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เข้าร่วมการประชุมเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน นายสะอาด บุทธิจักร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อบจ.ระยอง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
ตามที่จังหวัดระยองได้กำหนดปฎิทินจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2561-2565 (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันนี้เพื่อให้แผนพัฒนาฯสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดวางแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอําเภอ และระดับตําบล พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนได้แก่

ขั้นตอนที่1: การจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาท้องถิ่น
ดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 โดยเป็นการรวบรวมปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องมาจัดทำแผนฯ

ขั้นตอนที่2: การจัดทำแผนระดับตำบล ดำเนินการระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน 2563 โดยการประมวลความต้องการจากแผนชุมชน แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนอื่นๆ จากหน่วยงานที่ดำเนินการในพื้นที่มาวิเคราะห์และประมวลผลแบบ

ขั้นตอนที่3: การจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ
ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 โดยเป็นการผสานรวบรวมข้อมูลจากการ ความต้องการของประชาชน จากแผนขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 รวมทั้งการนำกรอบทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมาเป็นแนวทางทบทวนทิศทางพัฒนาพื้นที่

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดอบรมให้ความรู้
สร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้จัดทำแผนฯทุกคนในพื้นที่จังหวัดระยอง

หลังจากประธานฯ กล่าวเปิดงานเสร็จเรียบร้อย ภายในงานได้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อดังนี้

1.เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
บรรยายโดย: นางนวรถ ปะรักมะสิทธิ์
รองผู้อำนวยการแผนภาพรวม
2. เรื่องความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาภาคตะวันออก แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด และการประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
บรรยายโดย: นายธนิต ภูมิถาวร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านยุทธศาสตร์กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออก


3.เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี
บรรยายโดย:นางกนกพรรณ อ่อนนุช
ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 1 สงป.
ซึ่งการประชุมในวันนี้ถือเป็นกระบวนการเริ่มต้นในการทำแผนในระดับจังหวัด โดยเป็นการรวบรวมข้อมูลประมวลผลและวิเคราะห์ความต้องการมาจากแผนพัฒนาอำเภอ (Bottom-up) รวมทั้งสร้างความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนในระดับประเทศ (Top-down)
ภายในงานมี ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง/ รองประธานหอการค้า จ.ระยอง/ เลขาธิการหอการค้า จ.ระยอง/ประธาน YEC Rayong/
ประชาสัมพันธ์ จ.ระยอง/หัวหน้าส่วนราชการ/ นายอำเภอฯ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/ ผู้แทนภาคเอกชน/ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ผู้แทนภาคประชาสังคม เข้าร่วมจำนวน 150 คน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts