สาธารณสุขสระบุรีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

สาธารณสุขสระบุรีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

 

วันที ๒๓กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายแปลก เทพรักษ์ กล่าวต้อนรับ อาจารย์วัฒนา โพธา ผู้แทนประธานมูลนิธิกาญจนบารมี กล่าวอาเศียรวาท นายปรีชา โอภาสสวัสดิ์ สาธารณสุอำเภอหนองแค กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและ ด้อยโอกาสในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นโครงการที่มูลนิธิกาญจนบารมี จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จากข้อมูลสุขภาพจังหวัดสระบุรี พบสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง เป็นอันดับที่ ๑ โดยเฉพาะมะเร็งเต้านม พบมีแนวโน้มอัตราเสียชีวิตสูงขึ้น ซึ่งจังหวัดสระบุรีได้ร่วมกิจกรรมในโครงการฯ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือน ให้ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง อาการของโรค สอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ให้กับสตรีกลุ่มเป้าหมาย โดยในปี ๒๕๖๓ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย สตรีอายุ ๓๕ ปีขึ้นไปที่พบความเสี่ยง อาสาสมัครสาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุข เป้าหมาย ๓๐๐ คน กิจกรรมประกอบด้วย การประเมินสุขภาพเบื้องต้น ประเมินค่าดัชนีมวลกาย การให้ความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านม การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง และการตรวจมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)


กิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการสร้างกระแส ให้สตรีในจังหวัดสระบุรี มีความรู้ และตระหนักในการเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคจากวิถีชีวิตไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งป้องกันโรคมะเร็งเต้านม และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสได้รับโอกาส และเข้าถึงบริการ โดยกำหนดจัดกิจกรรมเป็นเวลา ๕ วัน ดังนี้ กำหนดจัดกิจกรรมเป็นครั้งที่ ๑ เป็นเวลา ๒ วันคือ วันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอหนองแค และวิหารแดง หลังจากนี้ จัดกิจกรรมครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จะย้ายไปจัดกิจกรรม ณ วัดบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอนพุด และครั้งที่ ๔ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองโดน การจัดกิจกรรมทั้ง ๕ วันนี้ ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิกาญจนบารมี และความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวังสุขภาพและการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิกาญจนบารมี ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่และ อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมจากนายอำเภอหนองแค วิหารแดง บ้านหมอ หนองโดน และดอนพุด


สุดท้าย นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร กล่าวต่อว่า สร้างกระแสให้ประชาชนในจังหวัดสระบุรี หันมาให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น เพราะปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์เจริญก้าวหน้าก็จริง แต่หากเราไม่รักษาความมีสุขภาพที่ดีไว้ วิทยาการทางการแพทย์กับโรคภัยก็จะเป็นเส้นขนานกันไปเรื่อยๆ ดังนั้น การใช้หลักการง่ายๆ คือ ๓ อ. ๒ ส. คือ บริโภคอาหารที่ปลอดภัยไม่ก่อโรค ออกกำลังกายสม่ำเสมอให้ร่างกายมีความแข็งแรง มีอารมณ์ดีไม่เครียด หลีกเลี่ยงสุราและยาเสพติดก็จะเป็นเกราะคุ้มกันให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราสังเกตความผิดปกติให้ไปพบแพทย์ เพื่อค้นหาและคัดกรองโรคในเวลาที่รวดเร็ว จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะเป็นช่องทางที่เราจะมีสุขภาพที่ดี

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts