สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนพลิกวิกฤต โควิด-19 จัดหลักสูตรเร่งพัฒนาบุคลากร

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนพลิกวิกฤต โควิด-19 จัดหลักสูตรเร่งพัฒนาบุคลากร ขณะนี้วิกฤติจากโควิด-19 จะส่งผลกระทบกับหลายอุตสาหกรรม แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับเป็นโอกาสที่เหมาะสมและสำคัญ ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะฝีมือแรงงาน เป็นการผลิตแรงงานคุณภาพเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ขาดแคลนแรงงาน

 


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ ท่องเที่ยวและบริการ จึงได้จัดหลักสูตรระยะสั้นขึ้นมารองรับบุคลากรที่อยู่ในตลาดแรงงานเป็นการปรับทักษะฝีมือแรงงานโดยการ Re-Skilled / Up-Skilled
วันที่ 14 กรกฏาคม 2563 นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กล่าวว่า สถาบันได้เปิดฝึกอบรมโดยการบูรณาการระหว่างส่วนราชการและภาคเอกชน จำนวน 3 หลักสูตร

กล่าวคือ หลักสูตรเทคนิคการขับรถลากจูง ระยะเวลาการฝึก 210 ชั่วโมง หลักสูตรพนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า ระยะเวลาการฝึก 130 ชั่วโมง ร่วมกับบริษัท เอสซีแคริเออร์ จำกัด บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทิบิวชั่น จำกัด บริษัท พีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เจดับเบิลยูดี ทรานสปอร์ต จำกัด และหลักสูตรความปลอดภัยในการเดินเรือลุ่มแม่น้ำโขงและการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เรือ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง

ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย ภายใต้โครงการ เรือปลอดภัย คนปลอดภัย ท่าเรือปลอดภัย นางสาวสุขศรีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า สถาบันดำเนินการฝึกอบรมภายใต้ระบบประกันคุณภาพ ทั้งหลักสูตร ครุภัณฑ์ และคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะฝีมือ มีคุณภาพตรงกับความต้องการ พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างแรงงานคุณภาพ ต่อไป


ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติได้ผลิตแรงงานสู่ตลาดแรงงานกว่า 1,200 คน ในสาขาด้านโลจิสติกส์ ท่องเที่ยวและบริการ โดยมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคเอกชนเพื่อมุ่งเน้นให้ได้แรงงานที่มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 0 5377 7471 หรือ Facebook : สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

Related posts