นายอำเภอนิคมพัฒนา ระยอง เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบข่า ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา ราบรื่น!

นายอำเภอนิคมพัฒนา ระยอง เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลมาบข่า ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานสภา ราบรื่น!

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 นายภิรมย์ ชุมนุม นายอำเภอนิคมพัฒนา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้เปิดการประชุมสภาเทศบาลมาบข่า ครั้งแรก ภายหลังจากคณะกรรมการ การเลือกตั้ง รับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสภาเทศบาลมาบข่าได้มีมติเลือกนายพงษ์เทพ ด้วงประเสริฐ ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลตำบลมาบข่า ระยอง และนายอำเภอนิคมพัฒนา ได้ลงนามแต่งตั้งทันที

ขณะเดียวกันนายอำเภอนิคมพัฒนา ได้แสดงความยินดีต่อการเข้าดำรงตำแหน่งสมัยที่สามของนายกเทศมนตรีตำบลมาบข่า
นายอาจิน อ่ำพุด นายอำเภอนิคมพัฒนา(นายภิรมย์ ชุมนุม)ได้กล่าวกับนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ว่าขอให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตาม กรอบ ขั้นตอน วิธีการที่กฎหมายกำหนด และขอฝากเรื่องการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบ ทุกระดับ ซึ่งจะเป็นฐานหลักที่สำคัญในการที่จะพัฒนาชุมชนและสังคมรวมถึงประเทศชาติต่อไป

ด้านนายอาจิน อ่ำพุด นายกเทศมนตรี กล่าวว่ายินดีที่จะนำแนวนโยบายของท่านนายอำเภอและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไปปฏิบัติ
อีกทั้งจะได้นำนโยบายทั้งหลายที่ใช้ในการรณรงค์หาเสียงกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลมาบข่า แปรเปลี่ยนมาเป็นนโยบายในการที่จะปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความมุ่งมั่น และตั้งใจ

ด้านนายพงษ์เทพ ด้วงประเสริฐกล่าวว่าต้องขอบพระคุณ ประชาชนที่ไว้วางใจเลือกตนเข้ามาเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเป็นสมัยที่ 4 และขอบพระคุณสมาชิกสภาและท่านนายกเทศมนตรีที่ให้โอกาสได้ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาล ซึ่งตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมและยุติธรรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับเทศบาลตำบลมาบข่าและประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลมาบข่า ภายใต้กรอบกฎหมาย อย่างเคร่งครัดต่อไป

ส่วนนายมนูญ วิวรรณ ปลัดเทศบาลตำบลมาบข่า ซึ่งสภาเทศบาลได้มีมติเลือกให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาล กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลและให้คำมั่นว่าจะนำเสนอระเบียบกฎหมาย วิธีการ ขั้นตอน การประชุมสภาเทศบาล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้สภาฯพิจารณาในการลงมติใดๆ ในการประชุมสภาในโอกาสต่อๆไปอย่างครบถ้วน เพื่อให้การลงมติ เป็นไปตาม รูปแบบ ขั้นตอน ที่กำหนดไว้ใน ระเบียบ ต่อไป

Related posts