กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมถวายบริขารและมอบงบประมาณสนับสนุน

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง ร่วมถวายบริขารและมอบงบประมาณสนับสนุน

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564 กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยองประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) , บริษัท พีทีที โกบอล เคมีคอล จำกัด (มหาชน) , บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมถวายบริขารและมอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 25,000 บาท ในโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 (ครั้งที่9) ณ วัดโขดหิน ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts