จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2564

จ.ราชบุรี/จังหวัดราชบุรีจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2564

 


เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2564 นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่วัดบางลี่เจริญธรรม ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นทุกปี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการหาที่สุดมิได้

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และผู้ด้อยโอกาสทั้งหลาย ทั้งยังเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส
ภายในงานมีท่านพระครูโสภณวิภูษิต เจ้าอาวาสวัดบางลี่เจริญธรรม เป็นประธานองค์อุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ มีส่วนราชการ เอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบกองทุนในครั้งนี้ ยอดรวมกว่า 205,044 บาท

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน

Related posts