จ.ราชบุรี/ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

จ.ราชบุรี/ เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ยืนต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

 


นายนรสิงห์ อรุณบรรเจิดกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งจ.ราชบุรี นางสุนทรี ถั่วทอง รองปลัดเทศบาลฯ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานและลูกจ้าง ร่วมเปิดโครงการลดคาร์บอนเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ปี 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพิ่มพื้นที่สีเขียวบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

และความสำคัญในการร่วมมือภาคประชาสังคมและชุมชนความรับผิดชอบต่อสังคมในเชิงรุก ซึ่งเป็นการยืนยันเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายธนิต ดวงสร้อยทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และนางสาวศิรดา บุณยสุขานนท์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต้อนรับ ที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

อมร สว่างทิพยพาภรณ์/ภาพ
สุพจน์ วรสหวัฒน์/รายงาน

Related posts