ระยอง-รับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนในบ้านทะเลน้อย อ.แกลง สู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนรองรับการพัฒนาถนนเฉลิมบูรพาชลทิต(ระยะที่ 2)

ระยอง-รับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนในบ้านทะเลน้อย อ.แกลง สู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนรองรับการพัฒนาถนนเฉลิมบูรพาชลทิต(ระยะที่ 2)

 

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น.ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านทะเลน้อย ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมฯ (แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด)พร้อมด้วย นายจรัญ ความเพียร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยมี อาจารย์ดิเรก ประทุมทอง ที่ปรึกษาโครงการฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน

เนื่องด้วยชุมชนบ้านทะเลน้อย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของป่าชายเลนที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายของทรัพยากร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 9,346 ไร่ ตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ จึงดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเป็นระบบ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน และครั้งนี้เป็นการทำประชาคมครั้งที่ 2/2564
โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดระยองในมิติต่างๆ
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การพังทลายของหน้าดิน
3. เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศอย่างยั่งยืน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ทรัพยากรในพื้นที่ให้มีความยั่งยืนตลอดไป


ในโอกาสนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงโครงการพัฒนาเส้นทางถนนเฉลิมบูรพาชลทิตที่จังหวัดระยองจะลงทุนก่อสร้าง ซึ่งจะผ่านชุมชนบ้านทะเลน้อย โดยชุมชนบ้านทะเลน้อยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้า
โดยทาง อบจ.ระยอง ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการฯ นี้ จึงได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาป่าชายเลนในบ้านทะเลน้อยที่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาถนนบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจในชุมชน


จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ผู้จัดการโครงการฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานฯ
ต่อด้วยการฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการฯ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 60% ทั้งนี้คณะที่ปรึกษาจะนำแผนงานโครงการที่เป็นผลจากการศึกษามาปรึกษาหารือกับประชาชนบ้านทะเลน้อยอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์กับชุมชนบ้านทะเลน้อยมากที่สุด

จากนั้นมีการกล่าวถึงภาพรวม ความสำคัญของโครงการฯ โดยคณะอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย
1. ดร.เบญจวรรณ ชีวปรีชา ที่ปรึกษาโครงการฯ
2. นายพีระ คล้ายริน ที่ปรึกษาโครงการฯ
3. นางสาวกมลพรรณ น้อยจรัญ นักวิจัยโครงการฯ
หลังจากนั้นมีการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ร่วมกัน

ภายในงานมี นายจำเนียร จุลเจือ นายก อบต.ทางเกวียน/ นางสุวรรณา โดตี้ ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.ระยอง และกรรมการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ระยอง/ นายวราคม มั่งคั่ง ผู้ใหญ่บ้านทางเกวียน/ ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบท จ.ระยอง/ ผู้แทนสนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ระยอง/ ผู้แทนสนง.การท่องเที่ยวและกีฬา/ คณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา/ ผู้นำท้องถิ่นทางเกวียน และชาวบ้านชุมชนบ้านทะเลน้อย จำนวนรวมทั้งสิ้น 50 คน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts