ระยอง-เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนในบ้านทะเลน้อย อำเภอแกลงจังหวัดระยอง สู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

ระยอง-เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนในบ้านทะเลน้อย อำเภอแกลงจังหวัดระยอง สู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน

 

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านทะเลน้อย ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลนในบ้านทะเลน้อย อำเภอแกลงจังหวัดระยอง สู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนรองรับการพัฒนาถนนเฉลิมบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2 ) และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พร้อมด้วย
นายจรัญ ความเพียร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณฯ นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงานฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วยโดยมี
อาจารย์หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม เป็นผู้กล่าวรายงาน


เนื่องด้วยชุมชนบ้านทะเลน้อย อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่ที่ยังคงความเป็นธรรมชาติของป่าชายเลนที่สมบูรณ์ มีความหลากหลายของทรัพยากร โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 9,346 ไร่ ตามนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ จึงดำเนินการศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนอย่างเป็นระบบ โดยมีระยะเวลาดำเนินการ 240 วัน และครั้งนี้เป็นการทำประชาคมครั้งที่ 1/2564
โดยโครงการฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดระยองในมิติต่างๆ
2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง การพังทลายของหน้าดิน
3. เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงนิเวศอย่างยั่งยืน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูและเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลน ทรัพยากรในพื้นที่ให้มีความยั่งยืนตลอดไป


ในโอกาสนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงโครงการพัฒนาเส้นทางถนนเฉลิมบูรพาชลทิตที่จังหวัดระยองจะลงทุนก่อสร้าง เป็นวงเงินถึง 4,500 ล้านบาท ซึ่งจะผ่านชุมชนบ้านทะเลน้อย โดยชุมชนบ้านทะเลน้อยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค Thailand 4.0 ในอนาคตข้างหน้า โดยทาง อบจ.ระยอง ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการฯ นี้ จึงได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาป่าชายเลนในบ้านทะเลน้อยที่มีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาถนนบูรพาชลทิต (ระยะที่ 2) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน และรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งจะช่วยกระจายรายได้ให้กับเศรษฐกิจในชุมชน


จากนั้น ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ผู้จัดการโครงการฯ ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ประธานฯ ต่อด้วยการฉายวิดีทัศน์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการฯ จากนั้นมีการกล่าวถึงภาพรวม ความสำคัญของโครงการฯ โดยคณะอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบด้วย
1. ดร.ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ผู้จัดการโครงการฯ
2. อ.หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการมีส่วนร่วม
3. อ.พีระ คล้ายริน ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
4. อ.กมลพรรณ น้อยเจริญ ที่ปรึกษาโครงการฯ
หลังจากนั้นมีการเปิดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากคนในชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ ร่วมกัน ภายในงานมี นายพิภพ นามสนิท กรรมการหมู่บ้าน/ คณะมหาวิทยาลัยบูรพา/ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านทะเลน้อย/ ผู้ใหญ่บ้านบ้านทะเลน้อย และประชาชนในหมู่บ้านบ้านทะเลน้อย เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน

 

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts