รร.บ้านทุ่ม-ขอนแก่น จัดโครงการเลี้ยงไก่ไข่ให้น้องเพิ่มน้ำหนัก

รร.บ้านทุ่ม-ขอนแก่น จัดโครงการเลี้ยงไก่ไข่ให้น้องเพิ่มน้ำหนัก

 

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ โรงเรียนบ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)ได้จัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ให้น้องเพิ่มน้ำหนัก หลังจากการคัดกรองนักเรียน พบว่ามีนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์จำนวน  135 คน จากนักเรียนทั้งหมด ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ เนื่องจากเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์หากได้รับอาหารไม่เพียงพอ ส่งผลให้พัฒนาการทางสมองไม่ดี ความสามารถทางสติปัญญาต่ำ เรียนรู้ช้า และพัฒนาการด้านอารมณ์บกพร่อง ดังนั้นนายสันติ มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดทำโครงการเลี้ยงไก่ไข่ให้น้องเพิ่มน้ำหนักขึ้น  โดยนำไข่ที่ได้จากการเลี้ยงไก่ของนักเรียนมาต้มแจกให้นักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำว่าเกณฑ์มาตราฐานของกรมอนามัย รับประทานฟรี คนละ 1 ฟอง ทุกวันที่มาโรงเรียน


นายสันติ  มุ่งหมาย ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวว่าด้วยหลักการและเหตุผลของโครงการ เลี้ยงไก่ไข่ให้น้องเพิ่มน้ำหนัก ปีการศึกษา 2563 มาจากการที่โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) ได้จัดการเรียนการสอนนักเรียนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 714 คน จากการคัดกรองนักเรียน พบว่ามีนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์จำนวน  135 คน คิดเป็นร้อยละ 18.91 จากนักเรียนทั้งหมด ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ เนื่องจากเด็กที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์หากได้รับอาหารไม่เพียงพอ ส่งผลให้พัฒนาการทางสมองไม่ดี ความสามารถทางสติปัญญาต่ำ เรียนรู้ช้า และพัฒนาการด้านอารมณ์บกพร่อง ดังนั้นไข่เป็นอาหารที่ให้โปรตีนสูง มีวิตามินเอ วิตามินบี 12 ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโต ของร่างกาย เด็ก ๆ ควรจะได้ทานไข่ทุกวันอย่างน้อย


นายสันติ กล่าวด้วยว่าสำหรับวัตถุประสงค์โครงการฯนั้นเพื่อสร้างห้องเรียนมีชีวิตให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการเลี้ยงไก่ไข่ ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ทุกคนได้รับประทานไข่ต้มเป็นอาหารเสริม ส่วนเป้าหมาย
เพื่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่เป็นห้องเรียนมีชีวิตที่นักเรียนทุกคนสามารถมาเรียนรู้ได้ ตลอดจนมำให้นักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ได้รับประทานไข่ต้มวันละ 1 ฟอง และนักเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ คือนายไชยวัฒน์  เยาวะพันธ์  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านทุ่มฯ   นายสันติ กล่าวอีกว่าผลที่ได้รับของโครงการฯ คือนักเรียนทุกห้องเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าเรียนในห้องเรียนมีชีวิต ได้เรียนวืธีการเลี้ยงไก่ไข่จากสถานการณ์จริง ลงมือปฏิบัติจริง สร้างประสบการณ์ชีวิตสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้ และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ จำนวน 135 คน ได้รับประทานไข่ต้มเป็นอาหารเสริมฟรี สัปดาห์ละ 4 วัน.

 

 

Related posts