เพชรบูรณ์ : ” อำเภอวังโป่งนำร่อง ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง “

เพชรบูรณ์ : ” อำเภอวังโป่งนำร่อง ขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ”

 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังศาล สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังโป่ง ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 23 – 25 ก.พ.2564โดยให้ตำบลวังศาลเป็นตำบลนำร่องมีผู้นำร่วมกิจกรรมประกอบด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 12 หมู่บ้าน สมาชิก อบต. 1 คน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน 2 คน

สำหรับวันนี้ได้มีพิธีเปิดโครงการอบรมโดยนายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง มีนางกฤษณา อธิบดี พัฒนาการอำเภอวังโป่ง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานโครงการ นี้จัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนมีความรู้ทักษะและทัศนคติในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพ การดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

และเพื่อให้ชุมชนมีความรู้ทักษะและทัศนคติในการขับเคลื่อนชุมชนให้มีศักยภาพ ในพื้นที่ตำบล เพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนให้สามารถบูรณาการพัฒนาชุมชนนำไปสู่การพึ่งตนเองได้และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กิจกรรมนี้จะมีถึงวันที่ 25 ก.พ 2564

 

ยุทธ ศรีทองสุข ภาพ/ข่าว

Related posts