สุโขทัย-สส.พรรณสิริ เร่งรัดโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน 2,875 ล้าน (ชมคลิป)

จากการประชุมทางไกล “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน” ตามนโยบายรัฐบาลโดย ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ประธานกลุ่มจังหวัดตาก สุโขทัย และ กำแพงเพชร ณ ศูนย์ประชุมกระทรวงยุติธรรม และศูนย์ขับเคลื่อนทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 11 มค.64 ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 ได้ร่วมประชุมและติดตามโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งให้กับชาวจังหวัดสุโขทัย.!!

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน งบประมาณ 2,875 ล้านบาทในระยะเวลา 4 ปี เพื่อปรับปรุงคลองหกบาทให้รับน้ำ ได้เพิ่มขึ้นสามารถระบายน้ำไปยังแม่น้ำน่าน และระบายลงแม่น้ำยมสายเก่า เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมยังประโยชน์กับประชาชนที่ครอบคลุม 15 ตำบล 27 หมู่บ้าน ราว 5,300 ครัวเรือน รวมทั้งความสามารถในการกักเก็บน้ำเพื่อไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคในฤดูแล้งซึ่งครอบคลุมพื้นที่ราว 7,300 ไร่ ทั้งนี้สำนักชลประทานที่ 4 ได้เริ่มดำเนินการออกแบบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2568


การนี้ ดร.พรรณสิริ กล่าวว่า แผนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินกำหนดไว้ 4 ปี คือควรจะแล้วเสร็จในปี 2567 ซึ่งเมื่อวันที่ 21-22 พค.63 ตนเอง
พร้อมผู้นำท้องถิ่นท้องที่ในพื้นที่โครงการได้ไปสำรวจบริเวณหาดสะพานจันทร์ และพื้นที่ดำเนินการ พี่น้องประชาชนรู้สึกขอบคุณรัฐบาล และฝากถึงกรมชลประทานให้ช่วยดำเนินโครงการนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะเดือดร้อนทุกปี อย่างไรก็ดีก็ควรแล้วเสร็จในปี 2567 ขออย่าได้ล่าช้าไปถึงปี 2568 อีกเลย.


สำหรับโครงการระบายน้ำยมน่านว(YN-3) งบประมาณสำหรับเวนคืนที่ดินจำนวน 50 ล้านบาท ได้มีการดำเนินงานอย่างรุดหน้า ซึ่งพบว่าติดขัดในเรื่องปัญหาที่ดิน ในกำกับของนิคมสหกรณ์พิชัย ในอำนาจพิจารณาของอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็ขอให้เร่งรัดดำเนินการโดยเร็วต่อไป รวมทั้งการซ่อมฝายยางเกาะวงเกรียนติ์ ในเขตอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย และเสนอให้มีการพิจารณาศึกษา ปากพระโมเดลในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำหลาก เพื่อส่งเสริมผลผลิตภาคการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชน ที่สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

Related posts