สหกรณ์จังหวัดระยอง ประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด โครงการพิเศษ 2 โครงการ

สหกรณ์จังหวัดระยอง ประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด โครงการพิเศษ 2 โครงการ

 

เมื่อวันพุธที่ 6 มกราคม 2564 นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด พร้อมด้วย นายไพบูลย์ จิรธานันท์ สหกรณ์จังหวัดระยอง และคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ซึ่งมีสหกรณ์ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการพิเศษ จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ได้แก่

1) โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในสถานประกอบการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงินจำนวน 800,000 บาท ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ไดกิ้นคอมเพลสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด และ 2) โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจร้านสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ เป็นเงินจำนวน 700,000 บาท ให้แก่สหกรณ์การเกษตรบ้านน้ำเป็น จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts