GC Group 17 โรงงานคว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Awards ประจำปี 2563 มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

GC Group 17 โรงงานคว้ารางวัล CSR-DIW Continuous Awards ประจำปี 2563 มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

GC Group 17 โรงงาน ได้รับรางวัล โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ประเภท CSR-DIW Continuous Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 ได้แก่ REF, ARO1, ARO2, OLE1, OLE2, OLE3, HDPE1, Jetty & BTF, Aromatic Tank Farm, GC Glycol (EO/EG), GC Glycol (EA), PPCL (Phenol), PPCL (Bis Phenol A), GCS, TEX, GCM-PTA และ GGC โดยมี นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี และนายสุชาติ สุภาภักดี ผู้จัดการฝ่ายหน่วยการผลิตฟีนอล เป็นผู้แทนผู้บริหาร GC Group เข้าร่วมในพิธีรับรางวัล ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรกองทัพบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

การเข้าร่วม โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน CSR-DIW Continuous Award เป็นตัวชี้วัดถึงความตระหนักของผู้บริหารและพนักงาน GC Group ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และตั้งเป้าหมายให้โรงงานมีมาตรฐานในการดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts