สุโขทัย-ประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ “ทอเส้น ผืนผ้า วิถี สร้างสรรค์” งานลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563

สุโขทัย-ประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ “ทอเส้น ผืนผ้า วิถี สร้างสรรค์” งานลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563

 

นายวรการ หาญทองกูล รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.สุโขทัย สมาชิกสภา อบจ.สุโขทัย มอบหมายให้นางสาวเนืองนิตย์ ชัยภูมิ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัด อบจ.ร่วมกับสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (อพท.4)

จัดการประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ Sukhothai Creative Zone Crafts & Folk Art “ทอเส้น ผืนผ้า วิถี สร้างสรรค์” ในงานลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2563 เพื่อหาข้อตกลงร่วมกับผู้ประกอบการงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน จำนวนกว่า 30 ราย และภาคีเครือยข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระร่วง สำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 (16 ต.ค. 63)

Related posts