สระบุรี- เลขา รมว.สธ.ประชุม อสม.ภาคกลางเตรียมพร้อมการแพร่ระบาด โควิด-19 ระลอกที่ 2

สระบุรี- เลขา รมว.สธ.ประชุม อสม.ภาคกลางเตรียมพร้อมการแพร่ระบาด โควิด-19 ระลอกที่ 2

 

ที่โรงแรมศุภาลัยป่าสัก รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานในพิธี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวรายงานเปิดการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ภาคกลาง เตรียมพร้อมรับมือการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19ในระลอกที่ 2 โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวให้การต้อนรับ


สืบเนื่องจากประเทศไทย มีมาตรการผ่อนปรนการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (หรือโรคโควิด-19 พบว่า ประชาชนมีแนวโน้มในการป้องกันตนเองลดน้อยลง ซึ่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระลอกที่ 2 ได้ จึงขอให้พี่น้อง อสม. เตรียมพร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ และกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความตระหนักในการป้องกันตนเอง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในระลอกที่ 2 ที่อาจจะเกิดขึ้น ที่ผ่านมาผลงานของอสม. ที่โดดเด่น ในการดำเนินงานด้านสุขภาพ มีส่วนสำคัญในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนเป็นที่ยอมรับยกย่อง และชื่นชมจากสังคมทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งองค์การอนามัยโลก

(World Health Organization : WHO)กระทรวงสาธารณสุขจึงได้เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้แก่ อสม. ทั่วประเทศ เพื่อขอบคุณพี่น้อง อสม.ทุกคน ตลอดจนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในทุกระดับ ที่ได้เสียสละเวลา
อุทิศแรงกาย แรงใจ ในการดูแลสุขภาพของประชาชน กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้จัดงานประชุมวิชาการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 4 ภาคขึ้น ภายใต้แนวคิด “อสม. รวมใจ พัฒนาตำบลวิถีชีวิตใหม่ ประเทศไทยแข็งแรง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ อสม. สนับสนุนการดำเนินงาน

 


“ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจากโควิด- 19” รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เครือข่ายภาคประชาชน และพัฒนาศักยภาพ อสม. สู่การเป็นนวัตกรสังคมผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วยประธานชมรม อสม.ระดับอำเภอ อสม. ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น อสม. ดีเด่น ตั้งแต่ระดับจังหวัด เขต ภาค และระดับชาติ ในเขตภาคกลาง ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 610 คน โดยมีกิจกรรมบรรยายทางวิชาการ การมอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับประเทศ ระดับภาค ระดับ เขตและจังหวัด นิทรรศการผลงานเด่นของอสม.

 

กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts