กาญจนบุรี -“อธิบดีสหการณ์” เชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นและรับแสดงตวามยินดี ทีได้เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

กาญจนบุรี -“อธิบดีสหการณ์” เชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์ดีเด่นและรับแสดงตวามยินดี ทีได้เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม

 


(22 กันยายน2563) ที่โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประธานพิธีเชิดชูเกียรติกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจ ดีเด่นประจำปี 2562 มอบโลและประกาศเกียรติคุณกรรมการสงเคราะห์ดีเด่น ทั้ง77จังหวัด โดยอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ว่าทีรองปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่านใหม่

ได้กล่าวให้ความสำคัญกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ทีได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทั้วประเทศจำนวนทั้งสิน 2,999 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563) ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน และครอบครัว พ.ศ.2553

และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที5)มาตรา38 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แต่งตั้งคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ช่วยเหลือกิจการสถานพินิจ เพื่อทำหน้าทีให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจ ช่วยเหลือกิจการสถานพินิจ เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชน และปฏิบัติหน้าทีอื่นตามระเบียบทีอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม กำหนด


ในโอกาสนี้ คณะรองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน คณะประธานกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจ ผู้แทนกรรมการสงเคราะห์สำหรับพินิจ ข้าราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมกันแสดงความยินดี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากกาญจนบุรี

Related posts