ระยอง-TCEB (สสปน.) : จัดกิจกรรม “Road Show เพื่อสร้างการรับรู้ ไทย ไมซ์ คอนเน็ค สัญจร : ครบแค่คลิก ต่อติดชาวไมซ์” ณ จังหวัดระยอง

ระยอง-TCEB (สสปน.) : จัดกิจกรรม “Road Show เพื่อสร้างการรับรู้ ไทย ไมซ์ คอนเน็ค สัญจร : ครบแค่คลิก ต่อติดชาวไมซ์” ณ จังหวัดระยอง

 


วันที่ 15 กันยายน 2563 นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “Road Show เพื่อสร้างการรับรู้ ไทย ไมซ์ คอนเน็ค สัญจร : ครบแค่คลิก ต่อติดชาวไมซ์” โดยได้กล่าวว่า ระยอง เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นที่รู้จักว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงาม เนื่องจากมีชายหาดยาวสวยเลียบขนานไปกับอ่าวไทย และมีเกาะสวยงามระดับโลก เช่น เกาะเสม็ดเป็นที่รู้จักแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีผลไม้ชั้นยอดเนื่องจากมีความเหมาะสมของสภาพดินฟ้าอากาศที่เอื้ออำนวยและสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม และยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ส่งผลให้มีสภาพเศรษฐกิจดี ประชากรมีรายได้ต่อหัวสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ


สำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม นิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้าเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ให้กับประเทศในอัตราที่สูง ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่าห้าหมื่นล้านบาทต่อปี รวมถึงยังกระจายรายได้ไปยังแหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย
ที่ผ่านมาจังหวัดระยอง ได้ร่วมกับ สสปน. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ MICE CITY เพื่อยกระดับจังหวัดระยอง ให้เป็นเมืองแห่งการจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และงานสินค้า ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล


จังหวัดระยอง จึงยินดีที่จะสนับสนุนโครงการ Thai MICE Connect: E- Marketplace ในการรวบรวมข้อมูลระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์และพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลสินค้าและบริการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ ลงบนเว็บไซต์ไทย ไมซ์ คอนเน็ค (Thai MICE Connect) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารธุรกิจไมซ์ และเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและน่าเชื่อถือ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ให้เป็นผู้นำในระดับนานาชาติได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อุตสาหกรรมไมซ์อย่างกว้างขวาง
นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กล่าวว่า “กิจกรรม Road Show เพื่อสร้างการรับรู้ “ไทย ไมซ์ คอนเน็ค สัญจร : ครบแค่คลิก ต่อติดชาวไมซ์” ที่สัญจรมาจังหวัดระยองในวันนี้ เป็นจังหวัดที่ 3 ใน 5 จังหวัดของภาคตะวันออก เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการเพื่อส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูล และกระตุ้นการเข้าร่วมโครงการไทยไมซ์คอนเน็ค (Thai MICE Connect) โดยกิจกรรมในวันนี้จะประกอบไปด้วย


การแนะนำระบบฯ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการใช้ระบบฯ การอบรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานระบบ นอกจากนี้ ยังมีบริการให้คำปรึกษาการขอสนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการ”ประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า” และร่วมสนุกในกิจกรรม “ครบแค่คลิก ต่อติดชาวไมซ์” ด้วยเช่นกัน
ด้วยโครงการ Thai MICE Connect เป็นโครงการที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการกระจายรายได้ โดยจะเป็นตัวช่วยในการสร้างโอกาสทางการตลาด ขยายตลาด เพิ่มโอกาสการเข้าถึง เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไมซ์ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก สู่ตลาดสากล
ดังนั้น การแนะนำแพลทฟอร์ม Thai MICE Connect และการอบรมความรู้ให้กับผู้ประกอบการในวันนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการ – ผู้ให้บริการได้ใช้เครื่องมือ Thai MICE Connect: E-Marketplace เป็นเครื่องมือสำคัญในการเปิดโอกาสทางการค้า และบริการ ยกระดับการแข่งขัน และยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ไทยให้เติบโตสามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นๆ ได้อย่างมั่นคงต่อไป

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts