ฉะเชิงเทรา-ประชุมป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฉะเชิงเทรา-ประชุมป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 น. นายประเทือง อยู่เกษม นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายเชี่ยวชาญ เทพประดิษฐ์ นายเอก อิทธิยาภรณ์ ปลัดอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายบุญฤทธิ์ เฮ็งไล้ สาธารณสุขอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นางเทียนทอง หนูชาวนา ปลัด อบต. นายเวคิน เจียโหงว ผอ.รพ.สต.คลองนครเนื่องเขต นางสตรีรัตน์ อรรถศิริปัญญา กำนันตำบลคลองนครเนื่องเขต ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ประชุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขต ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยเน้นย้ำให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ นายก อบต. ปลัด อบต. ผอ.กองสาธารณสุข ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคให้เฝ้าระวังเข้มงวดกวดขัน ช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่อง จัดทําฐานข้อมูลของผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มาถึงภูมิลําเนา ดูแลผู้ที่มีคำสั่งให้กักกันตัวเองอยู่แต่ในบ้านให้ปฏิบัติตนอย่างถูกวิธี มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในดูแลตนเองอย่างถูกวิธีล้างมือให้สม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ รักษาระยะห่างเวลาไปในที่ชุมชน 1-2 เมตร ถ้าไม่มีความจำเป็นควรงดออกนอกบ้าน หากผู้ใดใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ที่ป่วยให้กักกันตัวเองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วันและปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Related posts