ชลบุรี “อมตะ” ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯ การจัดทำรายงาน EIA จัดประชุมรับฟังความเห็นประชาชนครั้งที่ 1 โครงการอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) พื้นที่จังหวัดชลบุรี

ชลบุรี “อมตะ” ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯ การจัดทำรายงาน EIA จัดประชุมรับฟังความเห็นประชาชนครั้งที่ 1 โครงการอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) พื้นที่จังหวัดชลบุรี

 


เมื่อวันที่ 9 – 23 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาด้านการศึกษาและการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ต่อขอบเขตการศึกษารัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบพื้นที่โครงการ จังหวัดชลบุรี เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และรวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อห่วงกังวล ของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อนำมาใช้ประกอบการศึกษา และการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้ครบถ้วน และครอบคลุม


โดยการจัดประชุมในครั้งนี้ผู้ดำเนินโครงการและบริษัทที่ปรึกษาได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชนแบบกลุ่มย่อยใน 15 ตำบล 3 อำเภอ ของจังหวัดชลบุรีได้แก่ ต.พานทอง ต.มาบโป่ง ต.บ้านเก่า ต.หนองกะขะ ต.เกาะลอย ต.บางหัก ต.หนองตำลึง ต.บางนาง ต.โคกขี้หนอน ต.หน้าประดู่ อ.พานทอง ต.คลองตำหรุ ต.ดอนหัวฬ่อ ต.หนองไม้แดง อ.เมือง และต.วัดโบสถ์ ต.โคกเพลาะ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ทั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ ผู้บริหาร พนักงานหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการจากส่วนกลาง และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดโครงการรวมถึงให้ข้อเสนอแนะรวมกว่า 1,500 คน


ทั้งนี้อมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2) ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาจากเดิมสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) รองรับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เน้นการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ เพิ่มมากขึ้น เพื่อสนองตอบแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ชุมชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์มากที่สุด และเป็นศูนย์การเรียนรู้ในภูมิภาคสร้างความเจริญเติบโตและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยต่อไป


รุ่งรัตน์ สุบินตัน ชลบุรี

Related posts