ระยอง-สมาคมเพื่อนชุมชนซึ่งเป็นรวมตัวของผู้ประกอบการ​ภาค​อุตสาหกรรม​ในจังหวัดระยอง​ ลงนาม​ MOU กับภาครัฐ​ เอกชน​ สถาบันการศึกษา​ หนุนวิสาหกิจชุมชน

ระยอง-สมาคมเพื่อนชุมชนซึ่งเป็นรวมตัวของผู้ประกอบการ​ภาค​อุตสาหกรรม​ในจังหวัดระยอง​ ลงนาม​ MOU กับภาครัฐ​ เอกชน​ สถาบันการศึกษา​ หนุนวิสาหกิจชุมชน

 

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 ก.พ.63 ที่โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการสมาคมเพื่อนชุมชนส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนต้นแบบพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ตามแนวทาง ธรรมศาสตร์โมเดล รุ่นที่ 5/2563 โดยมี นางสมจิณณ์ พิลึก​ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายวริทธิ์ นามวงษ์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน น.ส.นุชนาถ จันทราวุฒิกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการนักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี​ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน คณะกรรมการเพื่อนชุมชน ชาวบ้านในชุมชนพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในงานได้มีการจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนหลายบูธให้ผู้ที่ร่วมงานได้เยี่ยมชมอีกด้วย

นายมนชัย รักสุจริต​ ผู้จัดการสมาคมเพื่อชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชนเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นมาจากความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นมาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ได้แก่ กลุ่ม ปตท.เอสซีจี บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และกลุ่มบริษัทโกลว์ มีความตั้งใจและจริงใจในการดูแลพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยการถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์และตรวจสอบดูแลกันเอง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน โดยมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน  ทั้งนี้หนึ่งในภารกิจหลักการดำเนินงานของสมาคมเพื่อนชุมชน คือการวางรากฐานดูแลชุมชนด้วยความจริงใจ ตระหนักและศึกษาถึงความต้องการที่แท้จริงของชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สมาคมเพื่อนชุมชนได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจึงได้เลือกโครงการธรรมศาสตร์โมเดล เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน อาทิ กลุ่มวิสาหกิชุมชน ทั้งในและนอกเขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ โดยคณะพาณิชศาสตร์และการบัญชีมหาวิทาลัยธรมศาสตร์ ที่ได้นำองค์ความรู้การพัฒนา ผ่านนักศึกษาจากโครงการ”ธรรมศาสตร์โมเดล”ซึ่งในปีนี้เป็นรุ่นที่​ 5 นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา และขยายความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.)ที่ได้นำนักวิจัยฯลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจชุมชน

นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายพันธมิตรที่เข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ธนาคารออมสิน โรงไฟฟ้าบางปะกง ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในปี 2563 นี้ สมาคมเพื่อนชุมชน ได้ทำการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 9 กลุ่ม ในเขตพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ในรุ่นที่ 5 ประกอบด้วย 1)วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำหูผ้าหมักน้ำนมข้าว 2)วิสาหกิจชุมชนหมี่กรอบเอาได้ 3)วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์น้ำข้าวโพด หัวน้ำตกพัฒนา 4)วิสาหกิจชุมชนผลไม้แปรรูปตำบลเนินพระ 5)วิสาหกิจชุมชนอาหารปากคลองกรอกยายชา 6)วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูป PING AN 1568 ตากวน -อ่าวประดู่ 7)วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา 8)วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กตา-กวน​ อ่าวประดู่ 9)วิสาหกิจชุมชนแหลมสงวน สลัดโรลข้าวไรท์เบอรี่

โดยประชาชนซึ่งรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว พร้อมซึ่งการยกระดับสู่มาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนายอดการจำหน่าย การจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ และอื่นๆ ในทุกๆ​ มิติของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก เพื่อความยั่งยืน โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างจริงจัง สำหรับพิธีลงนามความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาในครั้งนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างวิสาหกิจชุมชนให้มีรากฐานที่เข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยังยืน โดยนำองค์ความรู้ ท้องถิ่นมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีและการบริหารที่เป็นระบบ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง…

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts