ระยอง-ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการก่อสร้างระบบขนส่งเชื่อมโยงท่าอากาศยานอู่ตะเภาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

ระยอง-ประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการก่อสร้างระบบขนส่งเชื่อมโยงท่าอากาศยานอู่ตะเภาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2563

 

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ชั้น 8 ห้อง 1 อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ 1636/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการก่อสร้างระบบขนส่งเชื่อมโยงท่าอากาศยานอู่ตะเภาจังหวัดระยองลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการก่อสร้างระบบขนส่งเชื่อมโยงท่าอากาศยานอู่ตะเภาจังหวัดระยองครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและการวิเคราะห์นโยบาย อบจ.ระยอง นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน นายสะอาด บุทธิจักร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อบจ.ระยองเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยสรุปผลการประชุมดังนี้


1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การประชุมวันนี้เป็นการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจฯซึ่งผลการประชุมของคณะกรรมการจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน จังหวัดระยอง ตามคำสั่งจังหวัดระยองที่ 1738/2563 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
มติที่ประชุมรับทราบ
2. เรื่องรับรองรายงานการประชุม
การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาการก่อสร้างระบบขนส่งเชื่อมโยงท่าอากาศอู่ตะเภาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2562 ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ชั้น 8) ห้อง 1 อำเภอเมืองระยองจังหวัดระยอง
ฝ่ายเลขานุการได้เวียนแจ้งคณะทำงานเฉพาะกิจฯ ทาง LINE และทาง QR Code ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
มติที่ประชุมรับรอง
3.วาระเพื่อทราบ
3.1 ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจังหวัดระยองครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตามคำสั่ง จ.รย.ที่ 1738/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน จังหวัดระยอง ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
มติที่ประชุมรับทราบ


3.2 ผลการศึกษาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดระยอง ของส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วย
3.2.1 ผลการศึกษาฯของเทศบาลนครระยอง ซึ่งทางเทศบาลฯได้จ้าง ม.เกษตรฯศึกษา
3.2.2 ผลการศึกษาฯของจังหวัดระยองที่ทางจังหวัดฯได้จ้าง ม.บูรพา ศึกษา
3.2.3 ผลการศึกษาฯของ อบจ.ระยอง ที่ทำการศึกษาเมื่อปี พ.ศ.2551
3.2.4. ผลการศึกษาของ สนข. ที่กำลังดำเนินการศึกษา ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2563
ประธานฯได้ชี้แจงรายละเอียดผลการศึกษาของ สนข.ที่ประธานได้ทำสรุปข้อมูลซึ่งมีเนื้อหาแผ่นเดียว และได้นำเรียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองรับทราบแล้ว และให้นำข้อมูลผลการการศึกษาทั้ง4ข้อข้างต้น
มาประกอบวาระเพื่อพิจารณาด้วย
มติที่ประชุมรับทราบ
4.เรื่องวาระเพื่อพิจารณา
4.1 การคัดเลือกเส้นทางระบบขนส่งมวลชน จ.ระยอง


มติที่ประชุมเห็นชอบดังนี้
4.1.1 โครงการระยะที่1 ประกอบด้วย (1) สาย รย1 เริ่มจากนิคมฯมาบตาพุด – นิคมฯ IRPC ระยะทาง 22.2 กม.
เลือกใช้รถ Tram Bus วงเงินการลงทุนรวม 3,016 ล้านบาท
(2) สาย รย2 เริ่มจากแหลมเจริญ – เซ็นทรัลระยอง – สถานีขนส่งระยองแห่งที่ 2 ระยะทาง 12.7 กม. เลือกใช้รถ Mini EV Bus วงเงินการลงทุนรวม 663 ล้านบาท
4.1.2 โครงการระยะที่2 ประกอบด้วย
(1) สาย รย3 เริ่มจาก HRS อู่ตะเภา-ระยอง-บ้านเพ ระยะทาง 61.6 กม.
เลือกใช้รถ Mini EV Bus วงเงินการลงทุนรวม 1,077 ล้านบาท
(2) สาย รย4 เริ่มจากระยอง-บ้านค่าย-EECi ระยะทาง 58.2 กม.
เลือกใช้รถ Mini EV Bus
วงเงินการลงทุนรวม 997 ล้านบาท
(3) สาย รย5 เริ่มจากนิคมฯมาบตาพุด-นิคมพัฒนา-ปลวกแดง ระยะทาง 45.0 กม.เลือกใช้รถ Mini EV Bus วงเงินการลงทุนรวม 717 ล้านบาท
(4) สาย รย6 เริ่มจากHRS อู่ตะเภา-ระยอง-EECi ระยะทาง 86.0 กม.
เลือกใช้รถ VIP Bus วงเงินการลงทุนรวม 1,144 ล้านบาท
4.1.3 โครงการระยะที่1ขอให้จังหวัดระยองจัดให้มี Exclusive lane สำหรับรถขนส่งมวลชนทั้งสองสาย โดยกำหนดแนว Exclusive lane ให้ชิดขอบทางด้านใดด้านหนึ่งทั้งนี้ให้เป็นไปตามผลการออกแบบรายละเอียด (Detail Design) ที่จะดำเนินการ
4.1.4 ให้มีการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดสำหรับพื้นที่ระบบขนส่งมวลชนที่จะดำเนินการทุกระยะ
4.1.5 ขอให้จังหวัดระยอง (โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง) พิจารณาจ้างที่ปรึกษามาสำรวจออกแบบรายละเอียด (Detail Design)

โครงการระยะที่1 ทั้ง2สาย
4.2 การกำหนดเส้นทางรอง (Feeder) และเส้นทางเสริม (Sub Feeder)
มติที่ประชุมเห็นชอบให้ที่ปรึกษาที่จะมาทำ การสำรวจออกแบบรายละเอียด
(Detail Design) เป็นผู้ดำเนินการ
4.3 การกำหนดแนวเดินรถ
มติที่ประชุมเห็นชอบให้เดินรถขนส่งมวลชนตามแนว Exclusive lane ชิดขอบทางด้านใดด้านหนึ่งของการออกแบบรายละเอียด (Detail Design)
4.4 การกำหนดระยะห่างของสถานีจอดรถ
มติที่ประชุมเห็นชอบให้คณะกรรมการปักป้ายจราจรของจังหวัดระยองเป็นหน่วยดำเนินการ ซึ่งตามมาตรฐานสากลสถานีจอดจะอยู่ห่างกันในระยะ 800 ม.-1,000 ม.
4.5 การพัฒนาTOD และข้อมูลแปลงที่ดินตามแนวเดินรถ
มติที่ประชุมเห็นชอบให้เทศบาลนครระยอง/ อบจ.ระยอง พิจารณานำข้อมูลรายเอียดที่ดิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบมานำเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน จังหวัดระยอง
4.6 การกำหนดรูปแบบ/สัดส่วนการร่วมทุน
มติที่ประชุมเห็นชอบให้ อบจ.ระยองพิจารณาจัดตั้งบริษัทมาบริหารระบบขนส่งมวลชน จ.ระยอง
4.7 การแจ้งคณะกรรมการกระจายอำนาจให้ อบจ.ระยองสามารถตั้งบริษัทจำกัดได้
มติที่ประชุมเห็นชอบขอให้จังหวัดระยองแจ้งเรื่องไปยังคณะกรรมการกระจายอำนาจพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวงและข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ อบจ.ระยองสามารถจัดตั้งบริษัทจำกัดได้ และ/หรือ พิจารณาใช้พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 มาสนับสนุนให้ อบจ.ระยอง. สามารถตั้งบริษัทจำกัดมาบริหารระบบขนส่งมวลชน จ.ระยอง
ได้
4.8 การลดหย่อนภาษี รถขนส่งมวลชนที่จะใช้ในโครงการทั้งระยะที่1และระยะที่2
มติที่ประชุมเห็นชอบขอให้ จ.ระยองส่งเรื่องการขอลดหย่อนภาษีรถขนส่งมวลชนไปยัง สกพอ.เพื่อเป็นการลดต้นทุนโครงการระบบขนส่งมวลชน จ.ระยอง
4.9 ให้ฝ่ายเลขานุการส่งผลการประชุมของคณะทำงานเฉพาะกิจฯครั้งนี้ไปยังคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน จ.ระยอง โดยเร็ว

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts