ระยอง จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๖ หมวดอักษร “ขก ขุมทรัพย์เพิ่มพูน เกื้อกูลบารมี” (ชมคลิป)

ระยอง จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๑๖ หมวดอักษร “ขก ขุมทรัพย์เพิ่มพูน เกื้อกูลบารมี”

 

 

วันเสาร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ ระยอง นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานพิธีเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถจังหวัดระยอง ครังที่ ๑๖ หมวดอักษร ขก “ขก ขุมทรัพย์เพิ่มพูน เกื้อกูลบารมี” ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและวิเคราะห์นโยบาย อบจ.ระยอง

นางพิศมัย ศุภนันตฤกษ์ ผู้บริหารโรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง นายสุเทพ เจนจิรวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้า พาวิลเลี่ยนระยอง (2005) จำกัด นางรัตนา ล่องดุริยางค์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮอนด้าปิยะ จำกัด นายพชรพณธ์ ภาคภพ ที่ปรึกษาสมาคมขนส่งภาคตะวันออก นายวรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง นายปัญญา กลัดสมบัติ รองนายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด นายสรรเพชญ ม่วงมาลี ผอ.สนง.ขนส่งจังหวัดระยอง เป็นผู้กล่าวรายงานฯ และ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้เข้าร่วมประมูล สื่อมวลชน และท่านผู้มีเกียรติร่วมเปิดงาน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า เดิมหมายเลขทะเบียนรถสวย เช่น สี่ตัวเหมือน สามตัว เหมือน เลขคู่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในความครอบครองของบุคคลบางกลุ่ม ซึ่งเป็นปัญหาที่หนักใจ ของกรมการขนส่งทางบกมาโดยตลอด ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมการขนส่งทางบก จึงได้เสนอให้มีการแก้ไขกฏหมาย ให้สามารถนำหมายเลขทะเบียนรถออกประมูลเป็นการทั่วไป ซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายที่อนุญาตให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนำหมายเลขทะเบียนรถ ตามที่กำหนดในกฎกระทวงออกประมูลเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน ทุกภาคส่วนมีโอกาสเป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนรถโดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ซึ่งรายได้ทั้งหมดจะนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ ๒ ประการ กล่าวคือ ประการแรก เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และประการที่สอง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ด้วยการสนับสนุนเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน
ดังนั้น ผู้ที่ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ นอกจากจะมีโอกาสเป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนรถที่ตนเองชื่นชอบแล้ว ยังได้มีโอกาสร่วมทำบุญกุศล และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมอีกทางหนึ่งด้วย


ที่ผ่านมา กรมการชนส่งทางบก ได้นำงินดังกล่าวไปใช้ในนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดทำโครงการสนามเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดทำโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ เพื่อให้ลูกหลาน ของท่านขับขี่ปลอดภัยและถูกกฎจราจร ยกมาตรฐานรถโดยสารสาธารณะยุคใหม่เพื่อความปลอดภัย จัดหาเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์เพื่อตรวจวัดคนขับก่อนออกเดินทาง และส่งเสริมลูกหลานที่ศึกษาอาชีวะร่วมตรวจเช็ครถโดยสารทุกคัน ทุกสถานีทุกเทศกาล รวมทั้งนำเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุโดยการเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัย และจัดเจ้าหน้าที่


เข้าถึงพื้นที่เพื่อสืบสวนอุบัติเหตุ รวมทั้งหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไข ตลอดจนมีการจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง อีกทั้งร่วมกับกรมควบคุมโรคตรวจวัดแอลกอฮอล์คนขับรถหลังเกิดอุบัติหตุ นอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้นำเงินประมูลดังกล่าวไปใช้ในการเยียวยาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประสบอุบัติเหตุ โดยการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องาจากการใช้รถใช้ถนนอีกด้วย กรมการขนส่งทางบก ได้ตระหนักดีว่าผู้เข้าร่วมประมูลคือบุคคลที่มีความสำคัญที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนในการดำเนินการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ดังนั้นกระผมจึงหวังเป็นอย่าง


ยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องชาวจังหวัดระยอง และผู้สนใจในจังหวัดใกล้เคียงในการเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถในครั้งนี้เป็นอย่างดี ท้ายนี้ กระผมขอขอบคุณ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การจัดประมูลในครั้งนี้ประสบความสำเร็จลุส่วงไปได้ด้วยดี รวมทั้งท่านขนส่งจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดระยองทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเท แรงกาย แรงใจในกาจัดงานครั้งนี้ และบุคคสำคัญที่จะขาดเสียมิได้ คือ แขกผู้มีเกียรติผู้เข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยทุกท่าน ขอให้บุญกุศลที่ท่านได้ร่วมกันทำในครั้งนี้ ส่งผลบุญให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts