เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา​ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี​เพื่อการเริ่มต้นฤดูกาล​ผลิตใหม่(Field Day​)​ ประจำปี​ 2563​ มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร​ที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้เข้าถึง​ปัจจัย​การผลิตที่มีคุณภาพ

เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา​ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี​เพื่อการเริ่มต้นฤดูกาล​ผลิตใหม่(Field Day​)​ ประจำปี​ 2563​ มุ่งช่วยเหลือเกษตรกร​ที่ประสบปัญหาภัยแล้งให้เข้าถึง​ปัจจัย​การผลิตที่มีคุณภาพ

 


เมื่อ​วันที่​ 20​ ก.พ.63​ ที่ศูนย์​การเรียนรู้​การเพิ่มประสิทธิภาพ​การผลิตสินค้าเกษตร​ ม.2​ ต.มะขามคู่​ อ.นิคมพัฒนา​ จ.ระยอง​ นายมนตรี​ เกตุวิจิตร​ นายอำเภอนิคมพัฒนา​ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี​เพื่อการเริ่มต้นฤดูกาล​ผลิตใหม่(Field Day​)​ ปี​ 2563​ มีนายธีระ​ กิจเจริญ​ เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา​ นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการผลิตทางการเกษตร​ 18 หน่วยงาน​ มาให้ความรู้​แก่เกษตรกรในพื้นที่​ผ่านฐานการเรียนรู้​ ประกอบด้วย​ กิจกรรม​ฐานการเรียนรู้การปรับปรุงดิน​ การคัดเลือกหน่อพันธุ์​ การผลิตสับปะรดตามระบบ​ GAP​ การผลิต​และ​การ​ขยาย​สารชีวภัณฑ์​ การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า​ และฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจ​พอเพียง​และ​เกษตร​ทฤษฎี​ใหม่​

 


นาย​ธีระ​ กิจเจริญ​ เกษตรอำเภอนิคมพัฒนา​ กล่าวว่า​ ในช่วงนี้ภาคการเกษตรไทย​กำลังจะเข้าสู่ฤดูกาล​ผลิต​ ซึ่ง​ในการผลิต​ที่มีประสิทธิภาพ​นั้น​ จำเป็นต้องใช้องค์​ความรู้​ที่เหมาะสมกับสภาพ​พื้นที่​ กรมส่งเสริมการเกษตร​ จึงมอบหมายให้แต่ละอำเภ​อ​ จัดงานถาายทอดเทคโนโลยี​ เพื่อเริ่มต้นฤดูกาล​ผลิตใหม่ดังกล่าวขึ้น​ โดยมีวัตถุประสงค์​ เพื่อเป็นการช่วยเหลื​อเกษตรกรที่ประสบกับปัญหา​ภัยแล้ง​จำนวนมากในด้านการผลิตทางการเกษตร​ และการตลาดให้สามารถเข้าถึงปัจจัย​การผลิต​ที่มีคุณภาพ​ ลดความเสี่ยง​ของการผลิต​ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย​การตลาด​ การบริหารจัดการ​ เพื่อให้เกษตรกร​สามารถ​นำองค์​ความรู้​ต่างๆ​ ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้​ในไร่นาของตนเองได้​ ที่สำคัญเพื่อให้เกิดการน้อมนำหลักปรัชญา​ของเศรษฐ​กิจ​พอเพียงและองค์ความรู้​จากศูนย์​ศึกษา​การพัฒนา​และ​โครงการ​พระราช​ดำริต่างๆ​ รวมทั้ง​มีการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า​ให่เข้าถึง​เกษตรกร​และนำไปประยุกต์ใช้​ได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น​อีกด้วย…..

Related posts