ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร โชว์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน แถมต่อยอดสร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัว

ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร โชว์ผลิตภัณฑ์ของนักเรียนที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน แถมต่อยอดสร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัว

 

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จ.ระยอง นำผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมต่างๆ ทั้งกระเป๋าผ้า และชุดเสื้อผ้าสวมใส่มาโชว์โดยให้นักเรียนสวมใส่แล้วเดินแบบโชว์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เกิดการคิดค้นแนวการสอนแบบใหม่ของครูผู้สอนที่เน้นการสอนให้เด็กลงมือทำมากกว่าการสอนแบบทฤษฎี จึงแป็นผลิตภัณฑ์ที่เห็นที่นักเรียนสามารถต่อยอดนำไปขายสร้างรายได้แก่ตัวเองได้
เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ได้จัดกิจกรรมโชว์ความสำเร็จผลงานการเรียน การสอนของครูและนักเรียนนำไปต่อยอดจากองค์ความรู้ที่ได้รับ โดยได้นำผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมจากใบหูกวางต่างๆ ทั้งกระเป๋าผ้า ผ้าเช็ดหน้าและชุดเสื้อผ้าสวมใส่มาโชว์ โดยให้นักเรียนเดินแบบโชว์ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากจากต่อยอดวิชาที่เรียน ภายใต้ชื่องาน “OTOP MPP EXPO 2020” ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียน ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เกิดจากการคิดค้นแนวการสอนแบบใหม่ของครูผู้สอนที่เน้นการสอนให้เด็กลงมือปฏิบัติจริงมากกว่าการสอนแบบทฤษฎี


นางสุมาลี สุขสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร กล่าวว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากครูผู้สอนคือ นายเกรียงไกร วิลามาศ ครูสอนวิชาภาษไทยพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สังเกตว่า การเรียนการสอนแบบเดิมนักเรียนขาดความสนใจ ขาดความกระตือรือร้น จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ขึ้น 3 แบบ ประกอบด้วย 1.การเรียนรู้วิชาการ โดยให้นักเรียนรู้จักการสืบค้นข้อมูล การเขียนอ้างอิง การสร้างงานวิชาการ และร่วมกับครูผู้เชี่ยวชาญ และภาคเอกชนที่มีองค์ความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ โลโก้และตัดเย็บผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่งเสริมให้เด็กลงมือทำจริง 2.เน้นการเรียนแบบการสร้างผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงาน ซึ่งเด็กได้ค้นคว้าข้อมูลที่จะทำผ้าย้อมจากธรรมชาติ จนเกิดการค้นพบความรู้ต่างๆ ทั้งการทำปฏิกิริยาสารช่วยย้อมแล้วเกิดสีต่างๆ

และนำมาสร้างผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงาน เป็นกระเป๋า ผ้าเช็ดหน้า และเสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้งการสร้างโลโก้ให้น่าสนใจด้วย และ3.การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือชื้นงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จริงให้กับเด็กนักเรียนผ่านบูธจำหน่ายสินค้า และการโชว์ตัวสินค้าผ่านการเดินแบบ เป็นต้น นอกจากนี้เด็กยังได้สร้างช่องทางการจำหน่ายทางกลุ่มเฟสบุ๊ค ไอจี และไลน์ขึ้นมา เพื่อเป็นสร้างรายได้ให้กับตัวเองอีกด้วย ทั้งนี้จุดประสงค์หลักของการจัดเรียนการสอนดังกล่าว มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยเด็กได้เห็นของจริง ทำจริง สนุกและเห็นความสำคัญของการเรียน สุดท้ายนักเรียนสามารถต่อยอดนำผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานที่เกิดจากการเรียน การสอนไปต่อยอดสร้างรายได้ในกับตัวเองเป็นการลดภาระค่าใช้ในครอบครัวได้อีกด้วย….

Related posts