เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยให้รู้จักเอาตัวรอดเมื่อติดในรถยนต์

เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยให้รู้จักเอาตัวรอดเมื่อติดในรถยนต์

 

 


เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 21 ก.พ.ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับม ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายฉัตร แก่กล้า รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดการจัดอบรม โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 มีนายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา น.ส.เบญจา ศรีสวัสดิ์ ประธานกรรมการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กบ้านทับมา นายตรีรัตน์ หนูแก้วขวัญ ผู้แทนสำนัก ปภ.ระยอง ร่วมเป็นเกียรติ

โดยมีเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา จำนวน 100 คน ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน เข้ารับการอบรมให้ทราบถึงแนวทางการป้องกันอันตรายที่มักจะเกิดขึ้นในวัยเด็กปฐมวัย และได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วย โดยเด็กจะได้รับการฝึกปฏิบัติการเอาตัวรอดเมื่อรถติดในรถยนต์และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลทับมา สำนักงาน ปภ.ระยอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา ในการเสริมความปลอดภัยในเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมา เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัยด้วย….

Related posts