สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย ฝึกทักษะบุคลากร สปป.ลาว สานสัมพันธ์สองประเทศ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย จัดฝึกอบรมสาขาเทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา สาขาการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร และสาขาการบริหารจัดการของเสีย พัฒนาบุคลากร สปป.ลาว ส่งเสริมความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

 

นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายภารกิจที่สำคัญยิ่ง ในการสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความมั่นคงด้านแรงงานระหว่างประเทศ และให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน โดย สปป.ลาว เป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีความต้องการที่จะพัฒนาประเทศในทุกด้าน ได้แก่

สังคม เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้มีการเสนอความต้องการการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้กับบุคลากรภาครัฐและเอกชน มายังประเทศไทย ผ่านทางเวทีการประชุมวิชาการนานาชาติ ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสถาบันฯนานาชาติ จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อติดตามผลสัมฤทธิ์การพัฒนาฝีมือแรงงานของปีที่ผ่านมา

น.ส.สุขศรีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกอบรม 3 หลักสูตรในครั้งนี้ เป็นหลักสูตรตามความต้องการของ สปป.ลาว ที่ต้องการฝึกบุคลากรของตนให้มีทักษะเพิ่มขึ้น และกลับไปพัฒนาประเทศตามหลักสูตรที่ตนเองฝึกจบมา จึงได้ส่งบุคลากรระดับผู้บริหาร ฝึกอบรมสาขา การบริหารจัดการของเสีย(Waste Management) และบุคลากรระดับหัวหน้างาน ฝึกอบรมสาขาการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร และสาขาเทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator สำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา รวมทั้งสิ้น 60 คน


“สปป.ลาว มีความตั้งใจที่จะพัฒนาประเทศของตนให้ศักยภาพเพิ่มขึ้น ยกระดับฝีมือแรงงานขึ้นไปอีกขั้น ตั้งแต่บุคลากรระดับปฏิบัติการ จนไปถึงระดับผู้บริหาร ให้สามารถพัฒนาประเทศทัดเทียมและแข่งขันกับชาติอื่นๆได้ การฝึกอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถาบันฯนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สำหรับหลักสูตรอื่นๆที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือน มีนาคม 63 จะเป็นหลักสูตรอะไรนั้น สามารถติดตามได้ทางเวปไซต์ หรือทาง Facebook ของสถาบันฯ โดยเฉพาะคนไทย สามารถเข้าฝึกอบรมได้ทุกหลักสูตรที่ทางสถาบันฯ จัดขึ้น
น.ส.สุขศรีฯ กล่าวในท้ายสุด

Related posts