เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการอบรมและส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย แก่ผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ มุ่งเน้นให้เกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในครอบครัว ชุมชนและสังคม

เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการอบรมและส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย แก่ผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ มุ่งเน้นให้เกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในครอบครัว ชุมชนและสังคม

 

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา นายเจตน์ เมฆอรุณ ประธานสภาเทศบาลตำบลทับมา นายสมชาย ทรัพย์สิน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลทับมา นางสาวปราณี จิตติรบำรุง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทับมา นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา ร่วมโครงการฯ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับมา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน คณะกรรมการพัฒนาสตรี และพนักงานเทศบาลตำบลทับมา เข้ารับการอบรม จำนวน 70 คน

ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร ผู้เข้ารับการอบรมและประชาชนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย เกิดความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ในครอบครัว ชุมชน และสังคม และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และพึ่งพาอาศัยกันด้วยวิถีประชาธิปไตย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน และประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นตามวิถีประชาธิปไตยอีกด้วย….

 

Related posts