ระยอง-ประชุมประชาพิจารณ์โครงการศึกษาวิจัยสำรวจทัศนคติ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รอบพื้นที่ สนามบินอู่ตะเภา (ชมคลิป)

ระยอง-ประชุมประชาพิจารณ์โครงการศึกษาวิจัยสำรวจทัศนคติ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รอบพื้นที่ สนามบินอู่ตะเภา

 

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1-3 โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล ประธานคณะกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษด้านโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดการประชุมฯ


นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบหมายให้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายอรุณ วิชกิจ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนและวิเคราะห์ อบจ.ระยอง พร้อมด้วย นางลัดดาวัลย์ ชาไธสง
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
นายภาคภูมิ สุวรรณโชติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน นายสะอาด บุทธิจักร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ อบจ.ระยอง เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษาวิจัยสำรวจทัศนคติ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ชุมชน และสังคมรอบพื้นที่โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก

โครงการฯนี้จัดขึ้นโดย กองทัพเรือ และสำนักงานนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ Thailand 4.0 ต่อการวางรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศไทย
ดังนั้นคณะกรรมการนโยบายฯ จึงได้มีมติเห็นชอบให้มีการพัฒนาพื้นที่สนามบินอู่ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก ขนาดพื้นที่ 6,500 ไร่ โดยมีกองทัพเรือและสำนักงานคณะกรรมการฯเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ โดยทางสำนักงานนโยบายฯได้พิจารณาถึงความจำเป็นจึงได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ทำการศึกษาและสำรวจทัศนคติที่มีผลต่อเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ชุมชน และสังคม รอบพื้นที่โครงการฯ

ภายในงานมีการบรรยายภาพรวมของโครงการฯ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นำเสนอโดย : นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน

จากนั้นมีการบรรยายรายงานผลการวิจัยการสำรวจทัศนคติต่อสังคม เศรษฐกิจ สภาพสิ่งแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ชุมชน ในเขตรอบพื้นที่โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก
จากทีมที่ปรึกษาฯ บริษัท Grant Thornton นำเสนอโดย : คุณวิริยา วรกิตติคุณ
หลังจบการบรรยายผลการวิจัยฯ ได้มีการเปิดเวทีเพื่อหารือข้ออภิปราย ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมประชุมฯ
นายมนตรีฯ มีข้อเสนอแนะต่อทีมที่ปรึกษาฯ ดังนี้


(1) ผลการศึกษาที่ได้รับเป็นข้อมูลทางวิชาการที่มีประโยชน์ จึงควรนำผลการศึกษานี้แจ้งไปยังจังหวัดระยอง/ชลบุรี/ฉะเชิงเทราเพื่อนำไปพิจารณาประกอบการทำแผนพัฒนาจังหวัด
(2) ขอให้นำผลการศึกษาไปทำแผนปฏิบัติการ(Action Plan)ในด้านการสร้างอาชีพ/การสร้างรายได้/การสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นกับประชาชน/ชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ที่เกิดจากโครงการพัฒนาพื้นที่ท่าอากาศยานอู่ตะเภาทั้ง 12 เรื่อง(ประเด็น)เพิ่มเติมจากเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้เพียงแผนการประชาสัมพันธ์
(3) ขอให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพของประชาชน/ชุมชน/วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่รอบท่าอากาศยานอู่ตะเภาทาง
-ด้านภาษาอังกฤษ/จีน
-ด้านเทคโนโลยีดิจิตอล
-ด้านการประกอบธุรกิจ
และบริหารธุรกิจ
ภายในงานมี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานอู่ตะเภา/ นายอำเภอบ้านฉาง/ผู้แทนภาครัฐ และภาคเอกชน/ ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมจำนวน 50 คน

ชมรมหนังสือพิมพ์และสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts