ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายขับเคลื่อนในการพัฒนางานประกันสังคม เน้นตามยุทธศาสตร์ 5 ด้านในการสัมมนาผู้บริหารประกันสังคม

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายขับเคลื่อนในการพัฒนางานประกันสังคม เน้นตามยุทธศาสตร์ 5 ด้านในการสัมมนาผู้บริหารประกันสังคม

 

เมื่อวันที่ (15 ก.พ. 63) เวลา 11.30 น. ที่โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมจังหวัด พร้อมมอบนโยบายตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคมส่วนกลาง และประกันสังคมจังหวัด เข้าร่วมจำนวน 200 คน

สำนักงานประกันสังคม จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ในการมอบแนวทางการขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนางานประกันสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงานที่มีหลักประกันสังคมถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน” เพื่อนำไปขับเคลื่อนองค์กรตามแผนปฏิบัติราชการ และนโยบายที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานประกันสังคม ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงแรงงาน

สำหรับยุทธศาสตร์ ได้เน้นไปในการบริการและสิทธิประโยชน์ของวัยแรงงานในทุกกลุ่ม และทุกคน ออกแบบพัฒนาการบริการ พร้อมสิทธิประโยชน์ เพื่อเตรียมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้สูงอายุ รวมทั้งเน้นการเข้าถึง และให้บริการเชิงรุกให้กับทุกคน

 

Related posts