ระยอง- เทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดโครงการอบรมนักข่าวรุ่นเยาว์ Maptaphut Young Reporter (ชมคลิป)

ระยอง- เทศบาลเมืองมาบตาพุด จัดโครงการอบรมนักข่าวรุ่นเยาว์ Maptaphut Young Reporter

 

 

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมนักข่าวรุ่นเยาว์ Maptaphut Young Reporter ณ ห้องประชุม 403 สำนักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด

โดยงานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักในการเขียนข่าวเบื้องต้น สามารถเขียนข่าวและรายงานข่าวได้ และสร้างเครือข่ายนักข่าวเยาวชนให้มีส่วนร่วมในการเป็นเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองมาบตาพุด

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 100 คน

ในการนี้ มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีเปิดฯ ผู้ช่วยประชาสันพันธ์จังหวัดระยอง และ ดีเจ ติ๊นา เป็น วิทยากร

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts