วุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ระยอง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น “โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาด้าน EEC” (ชมคลิป)

วุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชน จ.ระยอง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น “โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 และความพร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาด้าน EEC”

 

 

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.63 ที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง​ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา​ ในฐานะหัวหน้าคณะ และรองประธานกรรมการ คนที่​ 1 พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการของ​ จ.ระยอง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้แทนภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่มาบตาพุด จำนวน 100 คน


เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย 1) ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 2) การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 3)ประเด็นข้อร้องเรียน/ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และคณะ ให้การต้อนรับ การลงพื้นที่พบประชาชนในครั้งนี้​ พร้อมกับ


รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมด วุฒิสภาจะนำมาเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณากลั่นกรองกฎหมายให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และเพื่อให้การปฏิรูปประเทศและการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ในหมวด 16 ของรัฐธรรมนูญฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้เข้าใจอย่างถูกต้อง​ ทั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่​ ได้ยื่นหนังสือกับวุฒิสภา​ หลังกังวลมลพิษจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมด้วย

นอกจากนี้คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้ลงพื้นที่ดูบริเวณกัดเซาะชายฝั่งมาบตาพุด ในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด​ และเดินทางไปยังสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3​ อีกด้วย สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนมารวบรวมเพื่อดำเนินการแยกแยะประเด็นปัญหา/ข้อร้องเรียน และนำเสนอไปยังคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ของวุฒิสภาเพื่อพิจารณาศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป….

ราชัญ กองทอง จ. ระยอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts