สุโขทัย-เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓

สุโขทัย-เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓

 


เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ พัฒนาการกีฬาในระดับท้องถิ่นให้สูงขึ้น รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมประเพณี อันดีงามและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างชุมชน วัด โรงเรียน

จัดให้มีการแข่งขันกีฬาเปตอง จำนวน ๔ รุ่น ได้แก่รุ่นเยาวชน รุ่นแกนนำสัมพันธ์ รุ่นผู้สูงอายุและรุ่นประชาชนทั่วไป รวมนักกีฬาเข้าแข่งขัน จำนวน ๒๐๘ คน ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ ระหว่างวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพลฯ

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย

Related posts