เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันรู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ มุ่งเน้นให้นำความรู้เรื่องโรคเอดส์ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัวและสังคม

เทศบาลตำบลทับมา เปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันรู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ มุ่งเน้นให้นำความรู้เรื่องโรคเอดส์ไปประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัวและสังคม

 

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 11 ก.พ.62 ที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดทับมา ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันรู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ ประจำปี 2563 มีนายชาญวิทย์ สุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดทับมา นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ทั้งนี้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโรคเอดส์ให้เด็กนักเรียนไปรับทราบ และเข้าใจ


นายประเสริฐ กล่าวว่า โรคเอดส์เป็นปัญหาด้านสุขภาพ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม และวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ผลกระทบต่อที่มีต่อผู้ป่วยทางตรง และทางอ้อม ส่งผลต่อสมาชิกครอบครัวชุมชนสังคม และจากสถิติพบผู้ติดเชื้อรายใหม่กลับกลายเป็นเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น เทศบาลตำบลทับมา ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันรู้จักเลี่ยง ไม่เสี่ยงเอดส์ขึ้น ทั้งนี้มุ่งเน้นเพื่อให้เยาชนนักเรียน ได้เรียนรู้ทักษะชีวิต การป้องกันโรคเอดส์ ตลอดจนการอยู่กับผู้ป่วยอย่างถูกต้อง และนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้กับตนเอง ครอบครัวและสังคมต่อไป…

 

Related posts