สาธารณสุขสระบุรี จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Week  จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019

สาธารณสุขสระบุรี จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Week  จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019

 

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรีวันที่7 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานเปิดงานจิตอาสา โครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Weekจิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีกล่าวรายงาน


โดยมีนายสมพเ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการสระบุรี ประธานปิดงาน กล่าวว่าจากรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 แม้ว่าจังหวัดสระบุรี ยังไม่มีรายงานผู้ป่วย ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและการป้องกันเอง ด้วยวิธีการต่าง ๆ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ การจัดกิจกรรมในวันนี้ มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ทุกคนดูแลสุขภาพตนเอง และคนรอบข้าง เป็นการสร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้ง ถ้าทุกท่านทราบและเข้าใจ ถึงการติดต่อ วิธีการป้องกันที่ถูกต้อง


จังหวัดสระบุรี เป็นทางผ่านไปสู่ภาคอีสานและภาคเหนือ ทำให้แต่ละวัน มีประชาชนจำนวนมากสัญจรผ่านจังหวัดสระบุรี สถานีขนส่ง จึงเป็นพื้นที่ ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ ดังนั้น จังหวัดสระบุรี จึงจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้สื่อความรู้แก่ประชาชน เรื่องโคโรน่าไวรัสสายพันธ์ุ2019เช่น “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” การสวมหน้ากากอนามัย ที่ถูกต้อง การทำความสะอาดในสถานที่เสี่ยง การจัดการขยะมูลฝอย การเฝ้าระวังในกลุ่มอาการป่วย ไข้ไอ จาม ผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานีขนส่ง ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง สามารถดูแลตนเองและผู้มาใช้บริการ ในสถานีขนส่งได้ ตลอดจนการดูแลความสะอาดของสถานี รวมทั้ง การกระตุ้นเตือนให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นอีกช่องทางสำคัญ ที่ช่วยลดการกระจายของโรค และการสร้างความรู้ด้านสุขอนามัย ที่สำคัญสร้างความมั่นใจว่า ประชาชนที่มาใช้บริการ และปฏิบัติตามคำแนะนำจะปลอดภัย


นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พรกล่าวต่อมาว่า นอกจากประชาชน ผู้รับบริการที่ขนส่ง ยังประกอบด้วย จิตอาสา อสม .บุคลากรสาธารณสุข ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระบุรี ภาคีเครือข่ายสุขภาพ จำนวน 200คน กำหนดจัดเป็นเวลา 1วัน ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระบุรี มีความคาดหวัง ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพและการป้องกันตนเองแก่ภาคีเครือข่ายและประชาชน
กิจกรรมในวันนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย มณฑลทหารบกที่ 18จังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ศูนย์อนามัยที่ 4สระบุรี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4สระบุรี ขนส่งจังหวัดสระบุรี สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts