พ่อเมืองระยองควงตะหลิวผัดกะเพราแจกประชาชน Kick Off โครงการความปลอดภัยด้านอาหารและงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2563

พ่อเมืองระยองควงตะหลิวผัดกะเพราแจกประชาชน Kick Off โครงการความปลอดภัยด้านอาหารและงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ Field Day 2563

 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หมู่ 7 ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการ Kick Off โครงการความปลอดภัยด้านอาหารและงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2563 มีนายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

พร้อมด้วย นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอบ้านค่าย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดระยอง นายประจวบ ศิริวัฒน์ นายก อบต.ตาขัน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีประชาชนจากหลายพื้นที่ให้ความสนใจร่วมชมโครงการเป็นจำนวนมาก หลังเปิดโครงการเสร็จผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ร่วมทำอาหารกับชาวบ้านเมนู “ผัดกะเพราไก่ไข่ดาว” เลี้ยงผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย


นายฉัตรชัย ศรีเฉลา เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยทางอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร พร้อมทั้งสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยทางอาหารให้กับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภคทั้งกระบวนการ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และกระตุ้นให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้าน

สามารถแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้กับเกษตรกรอย่างเหมาะสม พร้อมตั้งเป้าภายในปี 2565 จังหวัดระยองจะมีพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน GAP และเกษตรอินทรีย์ จำนวน 40,000 ไร่ มีสินค้าเกษตรไร้สารพิษตกค้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 มีร้าน Q Restaurant เพิ่มเป็น 74 ร้าน รวมถึงการพบสัดส่วนสารเคมีตกค้างในเลือดจะต้องลดลงร้อยละ 20

ประชาสันพันธ์จังหวัดระยอง ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts