ระยอง – ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมสนับสนุน Wetland Run Mini Marathon 2020 ปลุกจิตสำนึกต้านภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ

ระยอง – ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมสนับสนุน Wetland Run Mini Marathon 2020 ปลุกจิตสำนึกต้านภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ

 

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 – ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขัน Wetland Run Mini Marathon 2020 เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง พื้นที่ชุ่มน้ำบึงสำนักใหญ่ อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ โดยพื้นที่แห่งนี้นับว่าเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอน ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก อันนำไปสู่ปัญหาโลกร้อน และภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ (Climate emergency)

นอกจากนี้ ยังได้ร่วมมือกับ กลุ่มนักวิ่งเก็บขยะจาก TRASH RUNNER พร้อมด้วยพนักงานจากธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี อาสาสมัครลงวิ่งเก็บขยะภายในงาน เพื่อส่งเสริมการแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มปริมาณการรีไซเคิล อันเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนจากการจัดการขยะด้วยวิธีการเผา ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ไปพร้อมกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ หรือ Ramsar Convention ซึ่งมีภาคีเครือข่ายทั่วโลก 170 ประเทศ สำหรับประเทศไทยมีพื้นที่ชุ่มน้ำกว่า 20 ล้านไร่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพันธุ์พืชและสัตว์ที่สำคัญต่อทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็นแหล่งกักเก็บก๊าชคาร์บอนที่สำคัญของโลก ช่วยลดผลกระทบภาวะฉุกเฉินด้านภูมิอากาศ

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts