ระยอง -สัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

ระยอง -สัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(EEC)

 

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองพร้อมด้วย นายสุรินทร์ แสงทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเข้าร่วมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

โดยมี นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนาและรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับโครงการ EECการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการต่างๆของ EEC รวมถึงรายละเอียดและสาระสำคัญของ EEC พร้อมมาตรการในการพัฒนาและการกำกับดูแลเพื่อให้สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างถูกต้อง


ภายในงานมีการจัดเวทีอภิปรายเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งมีผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย
1.นางสาวพจณี อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการสายงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. นางสาววิชัญญา บำรุงชล นักผังเมืองชำนาญการพิเศษกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
3. นายสมเกียรติ ศิริพิทักษ์เดช ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมการผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
4. ว่าที่ร้อยเอกธีรพงษ์ ครุธดิลกานันท์
ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองรวมกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
5. นายอภิชาติ ศรีชาติ นิติกรชำนาญการพิเศษกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย


หลังจากจบการอภิปรายได้มีการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งตอบคำถาม จากผู้เข้าร่วมสัมมนาฯในส่วนของ อบจ.ระยอง
นายมนตรีฯ มีข้อเสนอแนะดังนี้
(1) อยากให้มีการจัดเวทีสัมมนาฯ ให้ครบทั้ง 3 จังหวัดในพื้นที่ EEC
(2) อยากให้มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดทำเป็นคู่มือ เพื่อที่จะได้รู้ว่ามีอะไรเป็นข้อห้าม มีบทลงโทษอย่างไร และเคสนี้ต้องทำต่ออย่างไรเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนและนักลงทุนมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย
(3) อยากให้มีการจัดตั้งทีมคณะทำงานฯในแต่ละพื้นที่ขึ้นมา


ภายในงานมี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง/ ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทดับบลิวเอชเอ / นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง/ ผู้บริหารฯ-ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย/ รักษาการแทนโยธาธิการและผังเมือง จ.ระยอง/ผู้บริหารฯ-ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หัวหน้าส่วนราชการ จ.ระยอง/ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมจำนวน 250 คน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts