เชียงใหม่-ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (ชมคลิป)

เชียงใหม่-ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

 

 

วันที่ 30 มกราคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครุยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21ให้กับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนทั้งหมด 4 แห่ง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรม
ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครุยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณและการเรียนรู้ดิจิทัลรวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ PISA (Programme for International Student Assessment) ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)ในการพัฒนาครูในพื้นที่ให้มีความพร้อมสู่การเป็นครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศษสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณและการเรียนรู้ดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ( PISA)เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมครูและนักเรียนสู่การทดสอบ PISA ในปี พ.ศ. 2564

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จะเป็นศูนย์แม่ข่ายประจำภูมิภาคภาคเหนือตอนบน ในการดำเนินการสร้างวิทยากรหลัก( Local trainer)สำหรับการดำเนินการอบรมครูในพื้นที่ระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2563 จากเหตุผลดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครุยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์สร้างวิทยากรหลัก ( Local trainer)สำหรับหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อสร้างความร่วมมือกับ สสวท. ในการขับเคลื่อนและผลักดันการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ของโรงเรียนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทีม Master Trainers จากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนทั้งหมด 4 แห่ง


นภาพร ขัติยะ/เชียงใหม่

Related posts