เพชรบูรณ์ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษา (ชมคลิป)

เพชรบูรณ์ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการพื้นที่การศึกษา

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ห้องประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 151 ม.9 ต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายสุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 18 และคณะ เข้านิเทศ ติดตามและประเมินผลในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40

โดยได้รับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.40 ด้วยรูปแบบ spm 4.0 รูปแบบดังกล่าวได้น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักการทรงงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิต และพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 มาเป็นหลักในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 39 โรงเรียน มีศักยภาพและมีสมรรถนะที่พร้อมแข่งขัน กับสังคมโลก ในยุคปัจจุบัน


ทั้งนี้โดยมีการจัดนิทรรศการ แสดงผลงาน โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบุูรณ์ทั้ง 39 โรงเรียน ผ่าน กลุ่มโรงเรียนซึ่งเรียกว่า สหวิทยาเขต จำนวน ๖ บูธนิทรรศการ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิผล ในการจัดการศึกษา ที่ประสบผลสำเร็จโดยสะท้อนจากผลงาน และ ศักยภาพของนักเรียน มีทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ทันสมัย ทันต่อ ศต.ที่ 21และที่สำคัญคือ คุณธรรม ที่ปลูกฝังแก่ผู้เรียน ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๑๐


โดยมี ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 17, ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์,ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ,ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาร่วมเป็นสักขีพยาน และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประเมินครั้งนี้ด้วย

เดชา มลามาตย์/มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์

Related posts