รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัยที่จังหวัดลำพูน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชม วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัยที่จังหวัดลำพูน

 

วันนี้ (31 ม.ค. 2563) ที่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมผังแปลงผักของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัยของเกษตรกร ตามนโยบายตลาดนำการเกษตรของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ให้เกษตรกรเกิดความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการผลิตและการตลาด

สำหรับแปลงผักของวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดภัย ต.อุโมงค์ อำเมืองลำพูนแห่งนี้ ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมแปลงผักของนายประยูร บุญธรรม ที่ได้มีการปลูกพืชเกษตรปลอดภัยมากมาย เช่น ผักบุ้ง ผักกวางตุ้ง ผักกระเพรา และผักคะน้า

“กรมส่งเสริมการเกษตร” ได้ดำเนินงานในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรเ้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่แล้ว จำนวน 365,884 ครัวเรือน พื้นที่จำนวน 6,020,845.77 ไร่ แปลงใหญ่จำนวน 6,534 แปลง โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด มีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตกับตลาดตามนโยบาย “การตลาดนำการเกษตร” ก่อนที่รัฐมนตรี ฯจะได้เดินทางไปเยี่ยมชม YOUNG SMART FARMER (YSF) ของจังหวัดต่อไป..


________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
ข้อมูล/ภาพนิ่ง : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

Related posts