ระยอง-มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 รวม 1,148,000 บาท (ชมคลิป)

ระยอง-มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 รวม 1,148,000 บาท

 

วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง คุณวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน นักศึกษาชายและหญิง จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้เข้ารับทุนฯ โดยมีคณะผู้มีเกียรติที่ร่วมให้การสนับสนุนทุนฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมมอบทุนในครั้งนี้ด้วยคือ คุณ วรวิทย์ ศุภโชคชัย นายกเทศมนตรีนครระยอง คุณนพดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง คุณพิธพร สมะลาภา รองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง

คุณวีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ ที่ปรึกษาและคณะทำงานของ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ,รองประธานหอการค้าจังหวัดระยองและประธานกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่( YEC )หอการค้าจังหวัดระยอง คุณอภิชา เหลืองทองคำ กรรมการหอการค้าจังหวัดระยอง คุณฉอ้อน เกษรศิริ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ระยองเขต 1 ( แทน ผอ. สพป. ระยองเขต 1 ) โดยการมอบทุนฯดังกล่าวนั้น ได้แบ่งออกเป็น 3 วันดังนี้คือ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด มีการจ่ายทุน ขยายโอกาส ระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา เขต1 มีผู้รับทุน 98 คน เป็นจำนวนเงิน 427,000บาท


วันที่ 31 มกราคม 256 ที่ห้องประชุมโรงเรียนมงกุฏเมืองราชวิทยาลัย โดยมีการจ่ายทุนระดับ ขยายโอกาส มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษาเขต 2 มีผู้รับทุน 58 คนเป็นจำนวนเงิน 177,000 บาท และในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนหนองกันเกรา จ่ายทุนระดับอุดมศึกษา มีผู้รับทุน 68 คน เป็นจำนวนเงิน 544,000 บาท รวมทั้งหมด มีผู้รับทุน 224 คน เป็นจำนวนเงินทั้งหมด 1,148,000 บาท
สำหรับมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนอำเภอแกลง จัดตั้งขึ้นโดยคุณ วิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิฯ มีจุดประสงค์โดยไม่หาผลกำไร และเพื่อช่วยเหลือ เด็กๆนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้ได้รับโอกาสด้านการเรียน จนจบมาเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติ ในโอกาสภายหน้า..ต่อไป…

กนก มนต์อ่อน ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts