ศิลปินแห่งชาติไทย-นานาชาติสัญจร ร่วมถ่ายทอดงานศิลป์-โชว์ผลงาน-แลกเปลี่ยนประสบการณ์-เปิดมุมมองสร้างสรรค์งานศิลปะระดับโลก

ศิลปินแห่งชาติไทย-นานาชาติสัญจร ร่วมถ่ายทอดงานศิลป์-โชว์ผลงาน-แลกเปลี่ยนประสบการณ์-เปิดมุมมองสร้างสรรค์งานศิลปะระดับโลก

 

วันนี้ ๒๗ ม.ค. ๖๓ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนรรมแห่งประเทศไทย) นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า งาน “ศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร” และนิทรรศการ “International Art Exchange Show Thailand–USA 2020” ในวันนี้ เกิดจากความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปินแห่งชาติของไทยและศิลปินนานาชาติ ได้ร่วมกันจัดขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดงานศิลป์โดยศิลปินแห่งชาติผ่านฐานอบรมต่างๆ จำนวน ๑๑ ฐาน ในระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ และนิทรรศการ International Art Exchange ที่แสดงงานศิลปะให้ชมกว่า ๓๐ ผลงาน ระหว่างวันที่ ๒๗ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย งานในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยส่งเสริม ยกระดับและสนับสนุนศิลปินไทยก้าวสู่เวทีศิลปะระดับนานาชาติ ต่อไป

ด้านนางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ศิลปินแห่งชาติและนานาชาติสัญจร” และนิทรรศการ International Art Exchange Show Thailand – USA 2020) เพื่อให้ศิลปินแห่งชาติและนานาชาติ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปะ ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้สนใจในภูมิภาคต่าง ๆ ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับในครั้งนี้เป็นการจัดฝึกอบรมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยจัดให้มีการแสดงนิทรรศการ ถ่ายทอดงานศิลป์ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานศิลปะระหว่างศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนานาชาติ บุคลากรทางการศึกษา เยาวชน และผู้ที่สนใจงานศิลปะ ได้เกิดแรงบันดาลในการสร้างสรรค์ผลงานให้ได้รับการยอมรับในเวทีศิลป์นานาชาติและระดับโลก

งานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์-วรรณศิลป์-ศิลปะการแสดง ๒๖ ท่าน อาทิ ดร.กมล ทัศนาญชลี วนิดา พึ่งสุนทร ศ.เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศ.ดร.ปรีชา เถาทอง ศ.เดชา วราชุน ธงชัย รักปทุม ศ.วิโชค มุกดามณี ปัญญา วิจินธนสาร เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สถาพร ศรีสัจจัง รศ.ธัญญา สังขพันธานนท์ ไพวรินทร์ ขาวงาม ชมัยภร บางคมบาง กิตติศักดิ์ มีสมสืบ ประยงค์ ชื่นเย็น ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี รัจนา พวงประยงค์ วิรัช อยู่ถาวร ผ่องศรี วรนุช เป็นต้น และศิลปินนานาชาติ ๑๐ ท่าน จากประเทศสหรัฐอเมริกา โปแลนด์ อิตาลี ร่วมงาน

กิจกรรมเริ่มด้วย การแสดงละครนอกเรื่อง คาวี ตอน “นางคันธมาลีแต่งตัว” โดยศิลปินแห่งชาติ (นางรัจนา พวงประยงค์ และนางชมัยภร บางคมบาง) ต่อด้วยพิธีเปิดงาน จากนั้นเป็นการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ “ศิลป์ กวี คีตา” บรรเลงดนตรีโดย ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และวิรัช อยู่ถาวร สร้างสรรค์ศิลป์บนเฟรมผ้าใบโดย ดร.กมล ทัศนาญชลี ธงชัย รักปทุม ศ.เกียรติคุณ ดร.ปรีชา เถาทอง ประพันธ์และขับขานบทกวี โดย เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ สถาพร ศรีสัจจัง ชมัยพร บางคมบาง จากนั้น เป็นพิธีเปิดงานนิทรรศการ International Art Exchange Thailand – USA 2020 ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมงานศิลปะผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินนานาชาติ กว่า ๔๐ ชิ้น ชมฟรีได้ทุกวัน ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ถึง ๙ กุมภาพันธ์ ศกนี้
ผู้ที่สนใจชมตัวอย่างผลงานได้โดยคลิก book.culture.go.th/iaes_th_usa/ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.culture.go.th หรือ แฟนเพจกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line@วัฒนธรรม

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts