อ่างทอง – เปิดงานนิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนสตรีอ่างทอง (OPEN HOUSE) เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครู (ชมคลิป)

อ่างทอง – เปิดงานนิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนสตรีอ่างทอง (OPEN HOUSE) เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครู

 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ อาคารใต้ร่มพระบารมี โรงเรียนสตรีอ่างทอง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนสตรีอ่างทอง (OPEN HOUSE) มีนายมงคล บกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทอง กล่าวรายงานว่า กิจกรรมงานนิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนสตรีอ่างทอง (OPEN HOUSE)

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทราบอย่างทั่วถึงและมีความชัดเจน ผ่านการแสดงผลงานและศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆของจังหวัดอ่างทอง ได้เข้ามาเห็นความสำเร็จของนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเลือกสถานที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาต่อไป


การจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการการแสดงผลงานของ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ , การนำเสนอผลงานวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และการแสดงดนตรี กีฬา การสาธิตขนมไทย และเกมส์ต่างๆเป็นต้น โดยได้รับความมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง โดยในครั้งนี้มีนักเรียน และคณะครูที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 964 คน


จากนั้นนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมจัดรายการวิทยุของโรงเรียนสตรีอ่างทอง เพื่ออกอากาศให้พี่น้องประชาชนได้ทราบแนวทางและนโยบายในการบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการ ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดได้พูดถึงโครงการต่างๆของจังหวัดอ่างทอง เรื่องของการปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชาเป็นต้น.


สุรชัย ผลจันทร์/อ่างทอง/089-6066364

Related posts