จ.ระยอง เปิดโครงการเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบ 150 ปีชาตกาลและได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ชมคลิป)

จ.ระยอง เปิดโครงการเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบ 150 ปีชาตกาลและได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

 

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2563 ที่วัดสารนารถธรรมาราม ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดโครงการเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบ 150 ปีชาตกาลและได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ในวาระปี พ.ศ.2563-2564 มีพระราชปริยัติโมลี เจ้าคณะจังหวัดระยอง สายธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนางศุภดี วิถีธรรมศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดระยอง นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง นายทิม บุญรอด ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง และประชาชน นักเรียนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงธรรมเทศนา การเจริญจิตภาวนา และนิทรรศการประวัติพระอาจารย์มั่น

นางศุภดี กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2563 กระทรวงวัฒนธรรม ได้เสนอชื่อ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เพื่อให้องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องและร่วมเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบ 150 ปีชาตกาล และได้รับการประกาศ เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2562 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพนะคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์ท่านที่มีคุณูปการต่อชนชาวไทยที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของท่านจนอยู่ร่วมกันอย่างสันติ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นมหาเถระที่ชาวไทยให้ความเคารพนับถือได้รับการยกย่องเทินทูนว่า เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายพระกรรมฐาน โดยท่านได้รับสมญานามว่า “บูรพาแห่งกองทัพธรรม” เนื่องจากท่านได้บำเพ็ญข้อวัตรปฏิปทาธุดงควัตร และปฏิบัติตามหลักคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด และเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศไทย

โดยวางแนวทางการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนา อบรมสั่งสมบารมีแก่พระภิกษุสามเณร จนมีศิษย์เป็นพระธุดงคกรรมฐาน ผู้ทรงคุณธรรม สัมมาปฏิบัติออกจาริกธุดงค์ เผยแพร่ธรรม ทำให้ชาวไทยและชาวต่างชาติหันมาสนใจในการศึกษาหลักคำสอนและวิธีปฏิบัติทางศาสนามากขึ้นในวงกว้าง ด้วยจริยวัตรปฏิปทาอันงดงามของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ทุกพื้นที่ที่ผ่านได้สร้างศรัทธาในหมู่ชาวพุทธทั้งชาวไทยและต่างชาติ สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นการเสริมสร้างสันติภาพให้กับสังคมไทย สังคมโลกได้อย่างยั่งยืนสืบไป ดังนั้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง เนื่องในวาระครบ 150 ปีชาตกาลและได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จังหวัดระยอง จึงได้จัดกิจกรรมด้านศาสนพิธี กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาส่งเสริมสันติภาพ และจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลงานพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ดังกล่าวขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดระยอง ได้ร่วมน้อมรำลึกในคุณูปการของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต…..

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts