ลุยหารือ ป.กมธ.กีฬาสภาผู้แทนฯ ย้ำ “กีฬามวยไทย”เป็นของคนไทยทุกคน

ลุยหารือ ป.กมธ.กีฬาสภาผู้แทนฯ ย้ำ “กีฬามวยไทย”เป็นของคนไทยทุกคน

 


สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เข้าหารือพร้อมยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ช่วยทำความเข้าใจทุกภาคส่วนเกี่ยวกับ “กีฬามวยไทย” หลังพบปัญหากีฬามวยไทยขาดความเป็นเอกภาพ
ที่อาคารชั้น 2 ห้องกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร “ชั่วคราว” (เกียกกาย) ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าหารือพร้อมยื่นหนังสือ ต่อ ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร,ส.ส.สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกันกีฬามวยไทย


ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า ขณะนี้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิก กำลังเป็นประเด็นปัญหาเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ในกระบวนการบริหารจัดการกิจกรรมกีฬามวยไทย ซึ่งสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิก ซึ่งขณะนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนปัจจุบัน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการส่งเสริมการขับเคลื่อนมวยไทยสู่โอลิมปิก 2024 แต่ปรากฏว่ายังมีคณะบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับมวยไทยอีกหลายส่วนเข้าใจคลาดเคลื่อนในระบบการดำเนินการตามขบวนการโอลิมปิก ซึ่งสมาคมฯมองว่า จะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการอย่างมีเอกภาพ เพราะคนไทยทุกคน หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ต้องร่วมกันสนับสนุนอย่างเป็นเอกภาพ แต่ขณะนี้มีเข้าใจว่า มีคณะบุคคลและองค์กรมวยไทยภายในประเทศ มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน


“โดยคิดว่า สหพันธ์มวยไทยนานาชาติ (IFMA) ได้เข้ามายึดกีฬามวยไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติไทยไปเป็นสมบัติของตนเอง ทั้งนี้ยังรวมถูกมองไปถึงการเข้าควบคุมกีฬามวยไทย และห้ามมิให้คนไทยไปสอนมวยไทยหรือพานักมวยไปแข่งขันในต่างประเทศ โดยปราศจากความเห็นชอบของสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ จึงส่งผลต่อการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬามวยไทยสู่ระดับนานาชาติในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดการแข่งขัน มวยไทยนานาชาติ มวยไทยสู่โอลิมปิก หรือโครงการ “มหกรรมวันมวยไทย เทิดไท้องค์ราชัน” เป็นต้น จึงต้องการให้ ป.กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจต่อมวยไทยในอนาคต” ดร.ศักดิ์ชาย กล่าว
ด้าน ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ป.กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เบื้องต้นเข้าใจแล้วว่า ทางสมาคมฯ ต้องการให้มีการจัดให้พูดคุยกัน ซึ่งก็เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งก็จะนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการหารือต่อไป


/ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

Related posts