สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินร่วมงานกาลาดินเนอร์ “70 ปี หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า” :

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินร่วมงานกาลาดินเนอร์ “70 ปี หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า” :

 

กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓เวลา ๑๗.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรีล่า เขตบางรัก กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินร่วมงานกาลาดินเนอร์ “70 ปี หนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า” โดยมีนายซินหยาง อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย นายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานที่ปรึกษา บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด นายไช่ซ้านซิน ประธานกรรมการ บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด นางสาวหยิ่นเฉียว กัว ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย – จีน นายแสงชัย โสตถีวรกุล นายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย นายวงศ์เกียรติ รักวานิชย์พงศ์ นายกสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย เฝ้า ฯ รับเสด็จ

โดยนายสดาวุธ เตชะอุบล ประธานที่ปรึกษา บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ในครั้งนี้กราบบังคมทูลเบิก นายไช่ซ้านซิน ประธานกรรมการ บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด ผู้เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)นายวงศ์เกียรติ รักวานิชย์พงศ์ มูลนิธิฮกเกี้ยนวัฒนา นายกสมาคมฮกเกี้ยนแห่งประเทศไทย ผู้เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท(ห้าแสนบาทถ้วน) และผู้เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายของที่ระลึก และเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิดงาน ฯเสด็จออกจากห้องแกรนด์บอลรูมทอดพระเนตรนิทรรศการ ฯเสด็จ ฯ ไปทรงพระอักษร (ด้วยพู่กันจีน)พร้อมฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด นายกสมาคมต่าง ๆ และพันธมิตร บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด และเสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

หลังจากนั้น คุณหญิงกัญญา โสภณพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายหยางซิน อุปทูตสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ได้ขึ้นกล่าวอวยพร พร้อมมอบรางวัล “ดวงดาว ๗๐ ปี ซิงเสียนเยอะเป้า” และ “70th Year The Best Partnership” แก่แขกผู้มีเกรียติที่เข้าร่วมงาน

หนังสือพิมพ์ “ซิงเสียนเยอะเป้า” หรือแปลอีกชื่อหนึ่งว่าหนังสือพิมพ์รายวัน “ดาวสยาม” เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาจีนที่มีประวัติยาวนานและมีจำนวนผู้อ่านเป็นจำนวนมาก ทั้งในประเทศไทยและในประเทศจีน คำว่า “ซิงเสียน” เป็นภาษาจีนกลางสองคำนำมาผสมกัน โดยแปลความหมายได้ดังนี้
“ซิง” แปลความหมายในภาษาไทยจะหมายถึง “ดาว”
“เสียน” แปลความหมายในภาษาไทยจะหมายถึง “สยาม”

ซิงเสียนเยอะเป้า ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2492 โดยมีผู้ก่อตั้งคือ โอ้ว บน โฮ้ว และ โอ้ว บน ป้า สองพี่น้องตระกูลโอ้วผู้คิดค้นและเจ้าของกิจการยาหม่องตราเสือ สองพี่น้องตระกูลโอ้วเป็นผู้มีชื่อเสียงอย่างมากในคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยนั้น พวกเขาได้ร่วมกันต่อตั้งกิจการค้าและการลงทุนหลายอย่าง โดยเฉพาะกิจการ “หนังสือพิมพ์” ที่ในสมัยนั้นรู้จักกันดีในนาม “สตาร์นิวส์” ธุรกิจหนังสือพิมพ์สตาร์นิวส์ก่อตั้งด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน และเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีในการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลกับชนในชาติเหล่านั้น สตาร์นิวส์ได้มีการขยายเครือข่ายธุรกิจสิ่งพิมพ์ออกไปอย่างกว้างขวางหลายมณฑลในประเทศจีน และในหลายประเทศของคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามลำดับคือ


1. ซิงหัวเยอะเป้า ซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง
2. ซิงกวางเยอะเป้า แห่มึ้งมณฑลฮกเกี้ยน
3. ซิงหมิ่งเยอะเป้า ฮกจิวมณฑลฮกเกี้ยน
4. ซิงเจาเยอะเป้า ซิงจงหวู่เป้า จุ่งฮุ้ยหว่าน ประเทศสิงค์โปร์
5. ซิงปิงเยอะเป้า ประเทศมาเลเซีย
6. ซิงต่าวเยอะเป้า ซิงต่าวหว่านเป้า เขตปกครองพิเศษฮ่องกง
7. ฮู่เป้า เป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ที่ออกในสิงค์โปร์และฮ่องกง
และสำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าประเทศไทย ได้รับอนุญาตจากทางการ โดยใช้ชื่อ บริษัท ซิงเป้าอะมัลกะเมทเท็ด (ไทย) จำกัด โดยมีการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ซิงเสียนฉบับแรก ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2493 และดำเนินกิจการณ์มาถึงปัจจุบันในปี 2563

ปี พ.ศ. 2563 นับเป็นอีกปีที่มีความหมายอย่างยิ่งของสำนักพิมพ์ ซิงเสียนเยอะเป้า ตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ผ่านมา สำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ยังคงครองความเป็นอันดับหนึ่งของหนังสือพิมพ์ภาษาจีนในประเทศไทยด้วยดีเสมอมา และเป็นหนังสือพิมพ์จีนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในประเทศไทย ทั้งยังเคยเผชิญกับความยากลำบากและอุปสรรคต่าง ๆ นานาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลไทยดำเนินนโยบายคุมเข้มในเรื่องโรงเรียนและสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาจีน ทว่าหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ยังคงยืนหยัดในการผลิตหนังสือพิมพ์อย่างมิขาดสาย มีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอข่าวสารให้มีความทันยุค ทันสมัย ในด้านสื่อออนไลน์ที่พัฒนาไปตามยุคโลกาภิวัตน์โดยหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าได้มีการปฏิรูป และพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมั่นคงตามยุคสมัยดังนี้
– การพัฒนาด้านของตัวอักษรได้เปลี่ยนจากการใช้ภาษาจีนตัวเต็มเป็นภาษาจีนตัวย่อเพื่อตามทันยุคสมัยและขยายฐานของผู้ติดตามอ่านข่าวมากขึ้น
– การจัดรูปแบบของหน้าหนังสือพิมพ์ให้มีความทันสมัย สวยงาม จนสามารถเทียบกับหนังสือพิมพ์ชั้นนำระดับโลกได้


– วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ได้ทำสัญญาความร่วมมือกับ บริษัท หนานฟางมีเดีย จำกัด สื่อยักษ์ใหญ่ในมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
– มีการพัฒนาช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสาร ไปในสื่อออนไลน์ของจีนคือ วีแชท และเหว่ยป๋อ เพื่อตอบสนองกับพฤติกรรมผู้บริโภคข่าวสาร ที่เป็นชาวจีนทั้งที่อาศัยอยู่ประเทศไทยและชาวจีนที่อาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปัจจุบัน สำนักพิมพ์ ซิงเสียนเยอะเป้า ภายใต้การดำรงตำแหน่งประธานบริษัท ของ นายไช่เซี้ยวซิน นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จคนหนึ่งของประเทศไทย และนางสาวหยิ่นเฉียว กัวผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ได้พัฒนาให้สำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ก้าวขึ้นสู่ความเป็นหนึ่งในสื่อภาษาจีน ทั้งทางด้านสื่อสิ่งพิมพ์ และช่องทางออนไลน์ การผลิตสื่อภาษาจีนแนะนำการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้ชื่อ “Panda Walker” และที่สำคัญคือการมุ่งสู่การพัฒนาความเป็นมืออาชีพที่เป็นตัวกลางเผยแพร่ข่าวสาร มีเดียเอเจนซี่ไทย – จีน รวมถึงสินค้าและการบริการต่าง ๆ ของธุรกิจในประเทศไทย ไปยังกลุ่มเป้าหมายชาวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังคงดำรงซึ่งภารกิจหลักซึ่งก็คือ การเผยแพร่วัฒนธรรมจีน เป็นสื่อกลางในการสื่อสารของสังคมชาวจีนโพ้นทะเล รวมทั้งการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทย – จีน อันเป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่สำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่วันแรกที่ได้ก่อตั้งบริษัท


ณ วันนี้สำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 อย่างมั่นคง เพื่อตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ ในการเป็นสื่อกลางการสื่อสารของสังคมชาวจีนโพ้นทะเล ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อหาข่าว จำนวนกลุ่มผู้อ่านและในด้านความมีอิทธิพลความเป็นสื่อจีนที่ล้ำหน้ามาตลอด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้เวลาจะผ่านมาเป็นระยะเวลา 70 ปี สำนักพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้า ยังคงเป็นสื่อหลักในวงการหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย การจัดงานฉลองครอบรอบ 70 ปีนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมา และก้าวไปเบื้องหน้าอย่างมั่นคง พร้อมที่จะยกระดับการบริการจากสื่อสิ่งพิมพ์ออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการบริการเป็นที่ปรึกษามีเดียออนไลน์ของประเทศจีน


เราหวังว่า เราจะก้าวไปในอนาคตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ทั้งดำรงไว้ซึ่งการยึดมั่นในความเป็นธรรม ความจริง และความเป็นกลางในการนำเสนอข่าวตลอดมา เรายังคงจะมุ่งมั่นในการเป็นสื่อหลักในวงการหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย และจะตั้งมั่นอยู่บนความเป็นธรรม ความเป็นกลางตลอดไป โดยยึดข่าวการเมือง เศรฐกิจ สังคม วาไรตี้และไลฟ์สไตล์ ดึงดูดผู้อ่านที่เป็นนักธุรกิจสมัยใหม่ ชาวจีนโพ้นทะเล นักท่องเที่ยวและนักศึกษาชาวจีนให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมการนำเสนอข่าวสารแลกเปลี่ยนระหว่างไทย-จีน และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างอาเซียน และความร่วมมือทางด้านการลงทุนทางการค้า เป็นต้น นำมาซึ่งข้อมูลข่าวสารด้านการบริการ และการบริการทางด้านมีเดียออนไลน์อันทันสมัย และยังคงส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมไทย–จีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นตามพันธกิจของหนังสือพิมพ์ซิงเสียนเยอะเป้าตลอดมา ดังนั้น เพื่อให้เจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และขยายวงกว้าง บริษัท ซิงเสียนเยอะเป้า จำกัด จึงจัดงาน “Sing Sian YerPao’s70th Year Anniversary” ขึ้น

 

 

Related posts