สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จัดงานปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จัดงานปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

 


นางนันทนา พันธุ์ชื่น ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี จัดโครงการวันขึ้นปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่15มกราคม 2563 ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี มีนายวิทวัส ทีปประพันธ์ณี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 พร้อมอ่านสาร นายกรัฐมนตรีและให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชน

โดยมีนางปิยะวรรณ ต่างวิวัฒน์ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นางจิราพร จตุพรประสิทธิ์ ผู้ประสานงานผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี และผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี นายฉัตรชัย ไอยรานภารักษ์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี พร้อมคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี

และจังหวัดปราจีนบุรี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติมาร่วมโครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักการเป็นผู้ให้และการเป็นผู้รับ ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ตระหนักถึงบทบาท สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองที่ดีของชาติและเพื่อลดความเครียดให้เด็กและเยาวชน ได้มีการจัดกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริง เพื่อออกไปเป็นผู้รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมากขึ้นและต่อประเทศชาติต่อไป


กฤษฎา สมมาตร
รายงานจากสระบุรี

Related posts