จ.ระยอง – เปิดโครงการเดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

จ.ระยอง – เปิดโครงการเดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ที่ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพอากาศบ้านเพ จังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยอง ร่วมเปิดโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอินทรีย์ เกิดมณี ปลัดจังหวัดระยอง นายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


นายสมชาย รุ่งเรือง กล่าวว่า โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย และยังเป็นการทำบุญให้กับเด็กที่ขาดโอกาส โดยการรวบรวมเงินรายได้จากผู้สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเข้ามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีแต่มีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีโอกาสได้รับการศึกษาตามอัตภาพ โดยการจัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ซึ่งได้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 10,771 คน


ทางด้าน นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ กล่าวเสริมอีกว่า ปัจจุบันเด็กและเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาจำนวนมาก เนื่องจากครอบครัวมีฐานะไม่เอื้อต่อการส่งบุตรหลานเข้าเรียนศึกษาต่อจนจบในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือก็ยังขาดทุนทรัพย์และต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ด้วยเหตุนี้ กระทรวงมหาดไทย โดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยนำเงินรายได้ทั้งหมดไปจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้เด็กที่ยากไร้ ด้อยโอกาส ฐานะลำบาก ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบขั้นสูงสุด เพื่อเป็นพลังที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts